Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Những quy định mới đối vơi thiệt bị x- quang chụp vú dùng trong y tế

Ngày 20/12/2019 Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 22/2019/TT-BKHCN ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết X - quang chụp vú dùng trong y tế (gọi tắt là thiết bị X-quang), số hiệu: QCVN 21:2019/BKHCN (Sau đây gọi tắt là Quy chuẩn 21). Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 02 năm 2020.

Ảnh minh họa, nguồn: Internet

          Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn 21 qui định các yêu cầu kỹ thuật đối với thiết X- quang chụp vú dùng trong y tế, yêu cầu quản lý đối với hoạt động kiểm định và quy trình kiểm định thiết bị X- quang. Đối tượng chịu sự điều chỉnh gồm: Tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị X- quang (gọi tắt là cơ sở), kiểm định thiết bị X- quang; cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

          Quy định về quản lý: Thiết bị chỉ được đưa vào sử dụng khi có Giấy chứng nhận kiểm định còn hiệu lực. Thiết bị phải kiểm định trước khi đưa vào sử dụng lần đầu, kiểm định định kỳ 2 năm một lần hoặc sau khi sửa chữa, thay thế bộ phận làm ảnh hưởng đến tính năng an toàn và độ chính xác của thiết bị. Việc kiểm định phải được thực hiện bởi tổ chức được Cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy đăng ký hoạt động hành nghề dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử về kiểm định thiết bị X-quang. Tổ chức, cá nhân sử dụng có trách nhiệm lưu giữ bản gốc Biên bản kiểm định, Báo cáo đánh giá kiểm định và Giấy chứng nhận kiểm định. Tổ chức, cá nhân thực hiện kiểm định phải đam bảo năng lực và yêu cầu theo quy định và thực hiện việc kiểm định theo đúng quy định của Quy chuẩn này, chịu trách nhiệm về kết quả kiểm định và lưu giữ bản gốc Biên bản kiểm định, Báo cáo đánh giá kiểm định và Giấy chứng nhận kiểm định./.

                                                                                         Trần Hữu Đắc