Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Nhiệm vụ trọng tâm của Sở KH&CN năm 2018

Submitted by Tổng biên tập on 13 May 2018

(Kèm theo Quyết định số: 206 /QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh)

 

1 Tham mưu trình UBND tỉnh sửa đổi Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 05/9/2016 của UBND tỉnh).
2 Triển khai thực hiện hiệu quả việc hỗ trợ cho các hoạt động áp dụng kết quả nghiên cứu từ các đề tài, dự án khoa học và công nghệ được thực hiện trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của UBND tỉnh).
3 Xây dựng chương trình và tổ chức thực hiện ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tại 1 - 2 huyện; xây dựng mô hình sản xuất có hiệu quả, có khả năng nhân rộng trên cơ sở ứng dụng khoa học kỹ thuật tại 2 - 3 xã đạt dưới 5 tiêu chí của Bộ Tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới.
4 Phấn đấu đăng ký từ 5 - 7 nhãn hiệu tập thể; hỗ trợ quản lý, phát triển tài sản trí tuệ sau khi được bảo hộ đối với nhãn hiệu tập thể "Văn Lãng" cho sản phẩm quả Hồng Vành Khuyên của huyện Văn Lãng và nhãn hiệu tập thể "Bắc Sơn" cho sản phẩm quả Quýt vàng của huyện Bắc Sơn.
5 Tham mưu cho UBND tỉnh điều chỉnh và tổ chức thực hiện hiệu quả dự án “Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ chủ lực của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012 - 2020”; phấn đấu hỗ trợ ít nhất 03 doanh nghiệp thực hiện xây dựng, áp dụng và chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng, áp dụng mã số mã vạch, nhãn hiệu.
6 Kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở theo Đề án tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh (phê duyệt tại Quyết định số 2532/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của UBND tỉnh