Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Nhiệm vụ trọng tâm của Sở KH&CN năm 2018

Submitted by Tổng biên tập on 13 May 2018
          Phụ lục 13
NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2021 CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 382a /QĐ-UBND ngày  24 /01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh)
           
STT Nhiệm vụ trọng tâm Kết quả, sản phẩm Đăng ký
Chỉ tiêu định lượng Thời gian hoàn thành
Số lượng Tỷ lệ %
1 Nhiệm vụ 1: Tiếp tục tổ chức thực hiện nhiệm vụ thuộc 2 Chương trình ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tại 2 huyện Hữu Lũng và Đình Lập đúng tiến độ và kế hoạch đề ra.  Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ 1   Tháng 12 năm 2021
2 Nhiệm vụ 2: . Đẩy mạnh áp dụng kết quả nghiên cứu đề tài, dự án khoa học – công nghệ vào sản xuất với 20 mô hình được thực hiện tại cấp xã. Mô hình ứng dụng KHCN  20   Tháng 12 năm 2021
3 Nhiệm vụ 3: Tham mưu ban hành Nghị quyết của Ban thường vụ Tỉnh ủy về hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021 – 2025 Nghị quyết của BTV Tỉnh uỷ 1   Tháng 6 năm 2021
4 Nhiệm vụ 4: Tham mưu ban hành Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021 – 2025 Chỉ thị của BTV Tỉnh uỷ 1   Tháng 4 năm 2021
5 Nhiệm vụ 5: Xây dựng Kế hoạch/Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025 trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch/Đề án của UBND tỉnh 1   Tháng 11 năm 2021