Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Lịch tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ

 
 

 

Căn cứ Luật tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân;

Căn cứ Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của UBND tỉnh về việc Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 13/QĐ-SKHCN ngày 20/2/2020 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ,

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo Lịch tiếp công dân như sau:

1. Lịch tiếp công dân

1.1. Lịch tiếp công dân định kỳ

Giám đốc Sở tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hàng tháng. Trường hợp trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo liền kề.

Trường hợp Giám đốc Sở bận không thể trực tiếp tiếp công dân thì ủy quyền cho Phó Giám đốc Sở tiếp công dân.

Ngoài việc tiếp công dân định kỳ, Giám đốc Sở tiếp công dân đột xuất theo quy định tại (Điểm 3 Điều 18 của Luật Tiếp công dân).

1.2. Lịch tiếp công dân thường xuyên

- Công chức Thanh tra sở thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên trong giờ hành chính, vào các ngày làm việc trong tuần (từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).

- Trường hợp cần thiết, lãnh đạo sở quyết định giao cho các phòng chuyên môn thuộc sở phối hợp với Thanh tra Sở thực hiện tiếp công dân theo quy định.

 

2. Thời gian tiếp công dân

Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu.

+ Buổi sáng: Từ  08h00 đến 11h00.

+ Buổi chiều: Từ 14h00 đến 16h00.

3. Địa điểm tiếp công dân

- Phòng tiếp công dân đặt tại tầng 1, trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ.

- Địa chỉ trụ sở: Số 638, đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng thông báo tới các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các tổ chức, doanh nghiệp và công dân được biết. Thông báo này thay thế Thông báo số 417/TB-SKHCN ngày 27/5/2018 của Sở Khoa học và Công nghệ)./.