Skip to main content
KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO - ĐẨY NHANH QUÁ TRÌNH PHỤC HỒI, PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ

Căn cứ Luật tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân;

Căn cứ Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân;

Căn cứ Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND ngày 08/10/2021 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Quyết định số 185/QĐ-SKHCN ngày 26/11/2021 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ,

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo Lịch tiếp công dân như sau:

1. Lịch tiếp công dân

1.1. Lịch tiếp công dân định kỳ:

- Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hàng tháng, nếu trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ, tết, ngày họp hoặc công tác đột xuất sẽ tổ chức tiếp công dân vào ngày làm việc liền kề tiếp theo;

- Ngoài việc tiếp công dân định kỳ, Giám đốc Sở tiếp công dân đột xuất trong các trường hợp quy định tại khoản 3, Điều 18 Luật Tiếp công dân khi công dân có yêu cầu, công dân đăng ký trước nội dung với người tiếp công dân. Người tiếp công dân báo cáo Giám đốc Sở và thông báo lịch tiếp cho công dân, cụ thể đối với các trường hợp sau:

+ Vụ việc gay gắt, phức tạp, có nhiều người tham gia, liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ý kiến của các cơ quan, tổ chức, đơn vị còn khác nhau.

+ Vụ việc nếu không chỉ đạo, xem xét kịp thời có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng hoặc có thể dẫn đến hủy hoại tài sản của Nhà nước, của tập thể, xâm hại đến tính mạng, tài sản của nhân dân, ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

1.2. Lịch tiếp công dân thường xuyên:

- Công chức Thanh tra Sở thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên trong giờ hành chính, vào các ngày làm việc trong tuần (từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần). Trường hợp đột xuất thực hiện theo quy chế tiếp công dân ban hành kèm theo Quyết định số 185/QĐ-SKHCN ngày 26/11/2021.

- Đối với các trường hợp cần thiết liên quan đến chuyên môn, lãnh đạo Sở xem xét, quyết định cử công chức phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở phối hợp với Thanh tra Sở thực hiện tiếp công dân theo quy định.

2. Thời gian tiếp công dân

Trong giờ hành chính vào các ngày làm việc trong tuần (Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần).

- Buổi sáng:  Từ 08 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút;

- Buổi chiều: Từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 00 phút.

3. Địa điểm tiếp công dân

- Phòng tiếp công dân đặt tại tầng 1, trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ.

- Địa chỉ: Số 638, đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng thông báo tới các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các tổ chức, doanh nghiệp và công dân được biết. Thông báo này thay thế Thông báo số 12/TB-SKHCN ngày 09/3/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ./.