Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Một số kết quả 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

 

Chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư là một chủ trương lớn được Đảng và Nhà nước luôn quan tâm chỉ đạo. Ngày 27/9/2019, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 52-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Sau một năm Lạng Sơn triển khai thực hiện, đã thu được một số kết quả quan trọng.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Về phát triển chính quyền điện tử: Hệ thống quản lý văn bản và điều hành đã triển khai tới 100% cơ quan hành chính nhà nước; 213 điểm cầu hội nghị truyền hình trực tuyến toàn tỉnh hoạt động hiệu quả. Chứng thư số, thư điện tử công vụ hoạt động ổn định; tích hợp, đồng bộ dữ liệu 1.603 TTHC trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh với Cổng dịch vụ công Quốc gia...

Về phát triển đô thị thông minh: Ngày 03/4/2020 UBND tỉnh đã có Báo cáo số 124/BC-UBND, về việc triển khai thực hiện phát triển Đô thị thông minh bền vững Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn gửi đến Bộ Xây dựng, theo đó đã nêu được thực trạng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, tình hình triển khai mô hình Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh; tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn và nhận thấy cần giải quyết những khó khăn, vướng mắc trước khi đầu tư xây dựng đô thị thông minh và đưa ra được nhiệm vụ triển khai thực hiện trong thời gian tới. Đề xuất với Bộ Xây dựng và các cơ quan Trung ương xây dựng bộ tiêu chí để đánh giá đô thị đạt đô thị thông minh, có cơ chế ưu đãi cho các đô thị phát triển theo mô hình đô thị thông minh.

Về phát triển và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo: Xây dựng Trang thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh, vận hành và kết nối với Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia và Trang thông tin điện tử của các sở, ngành… Tổ chức các cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và Diễn đàn Khởi nghiệp sáng tạo trong thời đại kinh tế tri thức và Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Trưng bày các ý tưởng, dự án có tính khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với các sản phẩm nông sản đã được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, các đặc sản địa phương, gian hàng của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, thương nhân... qua đó tăng cường hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh trên địa bàn.

Về phát triển nguồn nhân lực thích ứng với yêu cầu cuộc CMCN 4.0: Thúc đẩy triển khai giáo dục về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) trong nhà trường phổ thông thông qua Đề án “Thí điểm triển khai giáo dục STEM tại một số trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới” thí điểm triển khai giáo dục STEM ở một số trường phổ thông trên địa bàn tỉnh nhằm tạo bước đột phá về đổi mới phương pháp giảng dạy của giáo viên và cách học của học sinh, nâng cao hứng thú học tập, hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh; bảo đảm giáo dục toàn diện, thực hiện hướng nghiệp, phân luồng theo đặc thù của địa phương; kết nối trường học với cộng đồng, thực hiện đạt hiệu quả cao mục tiêu chương trình giáo dục phổ thông mới.

Về phát triển các ngành và công nghệ ưu tiên: Tỉnh đã ban hành Quyết định số 1505/QĐ-UBND, ngày 06/8/2020 về việc ban hành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025, nhằm hỗ trợ, thúc đẩy việc ứng dụng rộng rãi thương mại điện tử trong doanh nghiệp và cộng đồng; thu hẹp khoảng cách giữa thành phố và các huyện về mức độ phát triển thương mại điện tử; xây dựng thị trường thương mại điện tử lành mạnh, có tính cạnh tranh và phát triển bền vững; mở rộng thị trường tiêu thụ cho hàng hóa thông qua ứng dụng thương mại điện tử; nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp và năng lực canh tranh của tỉnh; thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phù hợp với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Về thúc đẩy chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội: Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố đã tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kế hoạch hành động số 106/KH-UBND, ngày 06/6/2019 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP, ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025. Xây dựng dữ liệu số các cấp chính quyền, tạo điều kiện để mọi công dân có thể cập nhật thông tin và tham gia giám sát hoạt động của bộ máy nhà nước. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thu thập, quản lý dữ liệu và giao dịch trên nền tảng Internet ở các cơ quan nhà nước. Các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường gửi nhận văn bản điện tử thay cho bản giấy, đây  là cơ sở quan trọng để các cơ quan này thực hiện chuyển đổi số.

Trong quá trình triển khai thực hiện, bước đầu còn gặp một số khó khăn như: Là tỉnh miền núi, biên giới, trên 80% dân số là đồng bào các dân tộc thiểu số, đời sống kinh tế còn thấp, việc triển khai đồng bộ các sản phẩm khoa học công nghệ còn gặp nhiều khó khăn. Cơ hội được tiếp cận với các dịch vụ công nghệ hiện đại, thông minh còn nhiều hạn chế. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đa phần là các doanh nghiệp vừa và nhỏ có quy mô, tiềm lực tài chính hạn chế, hoạt động còn mang tính thời vụ, trình độ nguồn nhân lực chưa cao, trong năm qua lại gặp khó khăn do tình hình dịch bệnh, năng lực tiếp cận còn hạn chế, một số chủ doanh nghiệp, quản lý doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm hoặc lúng túng trong triển khai ứng dụng tiếp cận cuộc CMCN 4.0; Nguồn kinh phí đầu tư còn hạn hẹp, do vậy việc mua sắm, nâng cấp trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, phần mềm chưa đáp ứng được yêu cầu trong tình hình hiện nay.

Trong thời gian tới, Tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra trong Kế hoạch số 131/KH-UBND, ngày 05/8/2020 của UBND về thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW gắn với thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP, ngày 17/4/2020 của Chính phủ và Chương trình hành động số 153-CTr/TU, ngày 21/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đáp ứng việc chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư./. 

                                                                           Hoàng Minh Luỹ

(Tổng hợp)