Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Lạng Sơn tăng cường thực hiện các nhiệm vụ bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen

Thực hiện Quyết định số 1671/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, năm 2020 UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành tiếp tục triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trong lĩnh vực bảo tồn những loài cây, con đặc sản, những loài có giá trị và một số loại cây dược liệu khác đang bị đe dọa tuyệt chủng, mang lại một số kết quả nhất định, đóng góp tích cực cho công tác bảo tồn và lưu giữ nguồn gen động, thực vật của tỉnh.

Description: C:\Users\Tinh Tu Computer\Desktop\b4d0d5db41c5cb0c2d7ed5ced6c09ab7.jpg

Mô hình nhân rộng nuôi giống gà 6 ngón tại Mẫu Sơn

Tiếp tục hoàn thành điều tra nguồn cây giống Hoàng đàn trong Khu dự trữ thiên nhiên Hữu Liên (huyện Hữu Lũng): số lượng, tình trạng các cá thể Hoàng đàn ngoài tự nhiên là 08 cây và số lượng cá thể Hoàng đàn trong vườn của người dân là 83 cây; lập bản đồ phân bố loài Hoàng đàn 1/10.000; lựa chọn được 06 cây mẹ có triển vọng đạt điểm của cây trội; xây dựng nhà ươm cây Hoàng đàn với diện tích 80 m2 để phục vụ gieo, ươm, có mái che, tường rào bao quanh, hệ thống tưới tiêu đầy đủ; theo dõi sinh trưởng và phát triển của 1.100 cây Hoàng đàn; tiếp tục gieo hạt và giâm hom từ cành được 200 cây con; thử nghiệm gieo ươm Hoàng đàn ngoài môi trường sống tự nhiên của loài; xây dựng khu trồng thử nghiệm Hoàng đàn trong khuôn viên đơn vị với số lượng 300 cá thể phục vụ nghiên cứu, bảo tồn; bước đầu nhân rộng mô hình bảo tồn cộng đồng với 200 cá thể được bàn giao và trồng tại vườn nhà các hộ gia đình trong xã Hữu Liên.

Điều tra, khảo sát, đánh giá đa dạng sinh học khu hệ thực vật bậc cao có mạch và xác định, đề xuất các giải pháp bảo tồn nguồn gen thực vật nguy cấp, quý hiếm (tại Khu dự trữ thiên nhiên Hữu Liên), kết quả: đã ghi nhận được 961 loài thực vật bậc cao có mạch phân bố trong 606 chi, 168 họ của 5 ngành thực vật, trong đó có 77 loài thực vật quý hiếm (có 49 loài theo danh mục quy định tại Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật thực vật hoang dã nguy cấp; Sách đỏ Việt Nam 41 loài và Sách đỏ thế giới 10 loài), chiếm 8,01 % tổng số loài trong khu hệ; Báo cáo tổng hợp dự án: “Điều tra đa dạng hệ thực vật rừng đưa vào bảo tồn tại rừng đặc dụng Hữu Liên” (10 bộ); Bản danh lục Thực vật bậc cao có mạch và đặc hữu rừng đặc dụng Hữu Liên (10 bộ); Bản đồ số cấu trúc thuộc tính dữ liệu hiện trạng phân bố các loài thực vật đặc hữu, quý hiếm; Bộ mẫu tiêu bản thực vật; Bộ ảnh chụp các loài cây được thu mẫu; Hệ thống dữ liệu đã số hóa của dự án.

Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp bảo tồn đa dạng khu hệ Bò sát - Ếch nhái tại Rừng đặc dụng Hữu Liên, kết quả: đã thống kê được 106 loài, 66 giống, 19 họ và 3 bộ, trong đó: lớp bò sát 68 loài, 46 giống, 13 họ và 2 bộ; lớp ếch nhái 38 loài, 20 giống, 6 họ và 1 bộ. So kết quả điều tra trước đây đã bổ sung khu hệ bò sát, ếch nhái 7 loài, 4 giống và 1 họ. Xác định được 22 loài quý hiếm, chiếm 5,3%, trong đó 18 loài trong sách đỏ Việt Nam 2007, chiếm 81,80% loài quý hiếm; 13 loài trong danh lục đỏ IUCN 2020, chiếm 59,1%; Nghị định số 06/2019/NĐ-CP có 10 loài, chiếm 45,5% và công ước CITES 2017 có 4 loài, chiếm 18,2%; Báo cáo kết quả điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp bảo tồn đa dạng khu hệ Bò sát - Ếch nhái tại Rừng đặc dụng Hữu Liên (05 bộ); Bản danh mục Bò sát - Ếch nhái tại rừng đặc dụng Hữu Liên (05 bộ); Bản danh mục các loài Bò sát - Ếch nhái đặc hữu quý hiếm tại Rừng đặc dụng Hữu Liên (05 bộ); Bản đồ phân bố một số loài Bò sát - Ếch nhái tại Hữu Liên, tỉ lệ 1/25.000 (05 bộ); Mẫu tiêu bản Bò sát - Ếch nhái (40 mẫu); Đĩa CD ghi toàn bộ dữ liệu dự án (05 đĩa CD).

Description: C:\Users\Tinh Tu Computer\Desktop\20201130_120000.jpg

Mô hình nhân rộng giống dứa bản địa tại Hữu Lũng

Tiếp tục xây dựng và thực hiện nhiệm vụ duy trì bộ giống trong phòng thí nghiệm để lưu giữ các giống gốc sạch bệnh, có tiềm năng giá trị kinh tế cao: Ba kích tím (Đình Lập), Gừng núi đá (Bắc Sơn); Khoai tây Marabel, Sorala; Lan kim tuyến; Lan thạch hộc; Sa nhân tím,...Phân lập và nhân giống thành công đối với các loại nấm ăn, nấm dược liệu: Linh Chi, Nấm sò, Nấm hương, Nấm mộc nhĩ, nấm Đông trùng hạ thảo,...Nghiên cứu và áp dụng nhân giống cây giống Trà hoa vàng (Cammellia chrysantha) giâm hom. Cây Trà hoa vàng đã được trồng thử nghiệm tại 5 mô hình ở các huyện Bình Gia, Văn Quan, Cao Lộc và Lộc Bình. Qua số liệu theo dõi tình hình sinh trưởng tại các mô hình trồng thử nghiệm cho thấy cây sinh trưởng phát triển bình thường.

Tăng cường chủ trương, chính sách để hỗ trợ tăng cường bảo vệ và phát triển những giống, nguồn gen bản địa thông qua triển khai các đề tài, dự án như: “Xây dựng mô hình chăn nuôi gà 6 ngón Mẫu Sơn” tại các hộ gia đình trên địa bàn xã Công Sơn huyện Cao Lộc, xã Mẫu Sơn huyện Lộc Bình, nhằm cung cấp con giống và gà thịt có chất lượng cao cho thị trường góp phần phát triển kinh tế cho địa phương; Đề tài “Nuôi thử nghiệm Ếch hương sinh sản và Ếch hương thương phẩm trong điều kiện thâm canh tại Mẫu Sơn” (100 cặp sinh sản và 2.000 con thương phẩm) bước đầu cho kết quả tốt; thực hiện mục tiêu phát triển chăn nuôi ngựa bạch Hữu Kiên, tạo ra khối lượng sản phẩm hàng hóa lớn, có chất lượng cao; tạo sự liên kết giữa người chăn nuôi và doanh nghiệp trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, từng bước đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước, xuất khẩu.

Triển khai thực hiện các đề tài:  Ứng dụng tiến bộ Khoa học công nghệ nhân giống và xây dựng mô hình trồng Sa nhân tím tại tỉnh Lạng Sơn, qua điều tra chọn cây mẹ nhân giống phát hiện trên địa bàn huyện Đình Lập phát hiện 2 loại Sa nhân:Sa nhân tím (Amomun longiligilare),Sa nhân trắng (Amomunvillosum); số lượng loài Sa nhân tím chiếm chủ yếu, tập trung tại xã Kiên Mộc và Bắc Xalà địa điểm lấy cây mẹ tách chồi để thực hiện đề tài; đã xây dựng 02 mô hình trồng Sa nhân tím trong nhà lưới, 02 mô hình trồng Sa nhân tím dưới tán rừng, nhận chuyển giao công nghệ nhân giống Sa nhân tím bằng phương pháp nuôi cấy mô;Đề tài “Nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất cây Lan kim tuyến theo hướng hàng hóa tại huyện Đình Lập” nhân giống 10.000 cây Lan kim tuyến và xây dựng 04 mô  hình sản xuất cây Lan kim tuyến theo hướng hàng hóa tại huyện Đình Lập với tổng quy mô là 40.000 cây; Đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ xây dựng vùng bảo tồn gen cây dược liệu và Quy hoạch phát triển dược liệu đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn” đã thu thập và ghi nhận trên địa bàn tỉnh có 933 loại cây thuốc, thuộc 564 chi, 186 họ thực vật và nấm có giá trị làm thuốc, trong đó có 50 loài cây thuốc thuộc diện bảo tồn, 14 loài/nhóm loài có tiềm năng khai thác, 16 loài/nhóm có tiềm năng phát triển hàng hóa tại Lạng Sơn./.

                                                                                  Hoàng Minh Luỹ

(Tổng hợp)