Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính và kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2020 tại Sở Khoa học và Công nghệ

Thực hiện Kế hoạch số 24/KH-BCĐ ngày 13/3/2020 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020; Quyết định số 65/QĐ-BCĐ ngày 28/7/2020 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020. Ngày 03/8/2020, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính và việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2020 của tỉnh đã làm việc tại Sở Khoa học và Công nghệ.

 

Description: C:\Users\Tinh Tu Computer\Desktop\z2029292264337_6e32be7508e9d159bc943c782387da5e.jpg

Đoàn kiểm tra làm việc tại Sở KH&CN

 

 Đoàn đã kiểm tra các nội dung: Thực hiện công tác cải cách hành chính của Sở; Về kết quả thực hiện nhiệm vụ áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trên địa bàn tỉnh; Về thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính kết quả kiểm tra như sau:

Trong công tác chỉ đạo, điều hành: Trong 6 tháng đầu năm 2020 Sở Khoa học và Công nghệ đã chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện công tác CCHC thông qua việc ban hành Kế hoạch công tác CCHC năm 2020; đồng thời, ban hành các văn bản tổ chức triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của cấp trên về công tác CCHC và hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ CCHC theo kế hoạch đã đề ra. Quan tâm kiểm tra, tuyên truyền về cải cách hành chính, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại cơ quan; phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện 1 bản tin chuyên đề về Cải cách hành chính.

          Về cải cách thể chế: Trong 6 tháng đầu năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 01 văn bản quy phạm pháp luật và thực hiện các quy trình ban hành đối với 02 dự thảo văn bản phạm pháp luật; các văn bản được thực hiện theo đúng quy định; tổ chức 02 cuộc tự kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật và tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Về cải cách thủ tục hành chính: Tổng số TTHC thuộc trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết của Sở là 68 TTHC; 100% TTHC đã được xây dựng quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; 100% hồ sơ giải quyết TTHC của Sở (582/582 hồ sơ) được trả sớm hạn cho cá nhân, tổ chức; đăng tải đầy đủ TTHC thuộc thẩm quyền quản lý trên trang tin điện tử của sở và cung cấp cho Trung tâm Phục vụ hành chính công các TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa niêm yết theo quy định. Từ đầu năm đến nay, Sở không có đơn phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với quy định TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của của Sở. Đề xuất và được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt phương án cắt giảm thời hạn giải quyết đối với 22 TTHC (tỉ lệ 30%)[1] theo Đề án cải cách TTHC tỉnh Lạng Sơn; đang tiếp tục rà soát đối với 10 TTHC theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát TTHC; đề xuất thực hiện cơ chế “4 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đối với 11 TTHC.

Về cải cách tổ chức bộ máy: Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy tại Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng: Giảm 01 phòng chuyên môn; giảm 01 vị trí Trưởng phòng và giảm 01 vị trí Phó Trưởng phòng. Các phòng chuyên môn thuộc Sở bố trí công chức phù hợp, đảm bảo biên chế tối thiểu và cơ cấu cấp phó theo chủ trương của tỉnh và đáp ứng quy định về chấm điểm chỉ số CCHC của Bộ Nội vụ; đến thời điểm hiện tại, Sở Khoa học và Công nghệ có 05 phòng chuyên môn và tương đương; 01 tổ chức hành chính và 01 đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

Về chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: Thực hiện tốt các quy định về quản lý, sử dụng công chức; bố trí, phân công, sử dụng công chức dựa trên cơ sở công việc yêu cầu, bố trí đúng tiêu chuẩn, chức danh; thường xuyên cử công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, đảm bảo đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ công tác được giao. Về biên chế công chức, năm 2020 Sở được giao 37 biên chế, có mặt tại thời điểm 30/6/2020 là 33/37 người, số biên chế giao giảm từ năm 2015 đến nay: 04/41 biên chế (tỷ lệ 9,75%); về số lượng người làm việc, năm 2020 Sở được giao 15 người, có mặt tại thời điểm 30/6/2020 là 12/15 người. Về tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP, đến hết tháng 6/2020, Sở tinh giản được 01 công chức (01/41 biên chế so với năm 2015, tỷ lệ 2,4%).

Về cải cách tài chính công: Sở Khoa học và Công nghệ đã triển khai thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý đối với cơ quan Nhà nước theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005; Nghị định số 117/2013/NĐ-CP  ngày 07/10/2013 của Chính phủ; cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức Khoa học và Công nghệ công lập; Xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế quản lý sử dụng tài sản công tại cơ quan; triển khai thực hiện quy định về công khai tài chính theo quy định.

Về hiện đại hóa hành chính: Đã sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành (VNPT-Ioffice) và gửi văn bản trên trục liên thông của tỉnh; hạn chế ban hành văn bản giấy; sử dụng chữ ký số; hòm thư công vụ theo đúng quy định. Sở Khoa học và Công nghệ có 33 TTHC thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; 21 TTHC thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và 15 TTHC thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích; Thực hiện áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; cơ bản đã tuân thủ tất cả các yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia, chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng, các quy trình, thủ tục theo quy định; 100% TTHC (68/68 TTHC) được công bố áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng và được áp dụng vào thực tế giải quyết TTHC.

Việc ban hành các văn bản để triển khai; công tác phổ biến, quán triệt về kỷ luật, kỷ cương hành chính: Chủ động ban hành văn bản để triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương và của tỉnh về kỷ luật, kỷ cương hành chính. Quán triệt đội ngũ công chức, viên chức, người lao động nâng cao tinh thần, trách nhiệm, chấp hành nghiêm nội quy, quy chế, giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Việc ban hành văn bản triển khai thực hiện các nhiệm vụ được Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao: Để đảm bảo triển khai các nhiệm vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao năm 2020, Sở ban hành các văn bản cụ thể hóa, triển khai tại cơ quan. Từ 01/01/2020 đến 01/8/2020, Sở đã chủ động triển khai thực hiện, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao, đảm bảo tiến độ và đáp ứng yêu cầu (đã hoàn thành 35/36 nhiệm vụ, 01 nhiệm vụ còn thời hạn).

Việc phân công nhiệm vụ, thực hiện chế độ họp, thực hiện quy trình giải quyết công việc, việc xây dựng kế hoạch công tác: Thực hiện phân công nhiệm vụ đối với lãnh đạo Sở, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, đơn vị tích cực thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Trưởng các phòng đã chủ động trong việc phân công công việc, kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện nhiệm vụ tại phòng, đơn vị. Đồng thời, chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch để cụ thể hóa triển khai các nhiệm vụ được giao. Thực hiện chế độ họp giao ban cơ quan hằng tháng để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và triển khai các nhiệm vụ tháng tiếp theo.

Việc ban hành, sửa đổi, bổ sung các nội quy, quy chế: Ban hành các nội quy, quy chế, thực hiện rà soát và kịp thời thay thế, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp; chỉ đạo đơn vị trực thuộc xây dựng các nội quy, quy chế theo quy định. Hệ thống nội quy, quy chế được ban hành cơ bản đầy đủ, qua đó làm cơ sở để thống nhất triển khai, đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng hằng năm, từng bước xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động có tác phong, lề lối làm việc nghiêm túc, khoa học.

Việc chấp hành nội quy, quy chế; thái độ giao tiếp, ứng xử trong giải quyết công việc của công chức, viên chức, người lao động: Lãnh đạo Sở quan tâm quán triệt, phổ biến, tuyên truyền công chức, viên chức, người lao động chấp hành nghiêm các quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính. Công chức, viên chức, người lao đng cơ bản chấp hành tốt nội quy, quy chế của cơ quan; trong quan hệ ứng xử, giao tiếp được thực hiện theo thứ bậc hành chính, có thái độ giao tiếp đúng mực.

Việc xử lý các hành vi nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp, xử lý các tổ chức, cá nhân chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ được giao: Chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 04/01/2018 của UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật và thực hiện cải cách hành chính. Đội ngũ công chức, viên chức đã thực hiện các quy định, quy chế trong thực thi công vụ và chức trách nhiệm vụ được giao, chấp hành quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Việc thực hiện các quy định về tiếp công dân; giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp HĐND gần nhất: Ban hành Nội quy và Quy chế tiếp công dân, ban hành thông báo lịch tiếp công dân, đồng thời, đã bố trí nơi tiếp công dân, phân công công chức tiếp công dân tại nơi tiếp công dân theo quy định. Theo báo cáo của Sở, trong 6 tháng đầu năm 2020, không nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo, không có ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết.

Công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc: Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 21/01/2020 của UBND tỉnh về kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2020, Sở đã ban hành kế hoạch và thành lập đoàn kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các phòng, đơn vị trực thuộc. Kết quả, trong 6 tháng đầu năm 2020 đã kiểm tra 100% các phòng, đơn vị thuộc Sở.

Bên cạnh những kết quả đạt được, qua kiểm tra trực tiếp và qua báo cáo của Sở cho thấy, Sở Khoa học và Công nghệ còn có một số tồn tại, hạn chế như: Việc kiểm tra về kỷ luật, kỷ cương hành chính đã được quán triệt, tăng cường kiểm tra, tuy nhiên mới chỉ chú trọng kiểm tra việc chấp hành nội quy, quy chế, thời gian làm việc, chưa đi sâu kiểm tra gắn với việc tạo sự chuyển biến trong ý thức tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, công vụ; Chưa chủ động đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa các TTHC mang tính đột phá, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức; Tỉ lệ hồ sơ TTHC phát sinh qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích còn thấp.

Đoàn kiểm tra đề nghị: Thời gian tới, tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đảm bảo toàn diện, kịp thời và hiệu quả; gắn với chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành đầy đủ, đúng tiến độ và chất lượng các nhiệm vụ theo chức năng của ngành, đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm, các nhiệm vụ phát sinh được UBND tỉnh giao năm 2020; Tăng cường quán triệt đội ngũ công chức, viên chức, tạo sự chuyển biến về nhận thức, tinh thần, thái độ trong thực thi nhiệm vụ; từng bước cải thiện và nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức; Tiếp tục thực hiện đúng quy định về sử dụng, quản lý công chức, viên chức; gắn việc sắp xếp tổ chức bộ máy với tinh giản biên chế; Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị duy trì, cải tiến và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước; Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất mô hình cơ chế tự chủ đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn toàn tỉnh; Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả, công khai trong việc thẩm định, chấm điểm sáng kiến cấp tỉnh và hướng dẫn, khuyến khích các cơ quan, đơn vị có những sáng kiến, giải pháp mới về CCHC và tổ chức phổ biến, nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh./.

Nguyễn Như Thủy