Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lạng Sơn năm 2018

Chi tiết văn bản được đính kèm.

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN

HỘI ĐỒNG PHPBGDPL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 17/KH-HĐPH

Lạng Sơn, ngày 23 tháng 3  năm 2018

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

Của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật

tỉnh Lạng Sơn năm 2018

 

 

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), Quyết định số 282/QĐ-HĐPH ngày 13/02/2018 của Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương năm 2018; Quyết định số 03/QĐ-HĐPH ngày 22/01/2018 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Lạng Sơn, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành kế hoạch hoạt động năm 2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Thực hiện nghiêm túc, có chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ của Hội đồng phối hợp PBGDPL theo Luật PBGDPL, Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp PBGDPL, Quyết định số 42/2017/QĐ-TTg ngày 20/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg và các văn bản có liên quan.

1.2. Phát huy đầy đủ vai trò của Hội đồng trong tư vấn, tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, phối hợp thực hiện công tác PBGDPL, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả trên phạm vi toàn tỉnh.

1.3. Kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập từ thực tiễn triển khai công tác PBGDPL.

2. Yêu cầu

2.1. Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng; phát huy vai trò của cơ quan thường trực Hội đồng (Sở Tư pháp) và từng thành viên Hội đồng, Ban Thư ký.

2.2. Lựa chọn nội dung tư vấn bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm; đa dạng hóa các hình thức PBGDPL; bám sát nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, gắn với xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; kịp thời định hướng dư luận đối với các vấn đề  xã hội quan tâm.

2.3. Tổ chức, phân công hợp lý, rõ ràng cho từng thành viên Hội đồng và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, tổ chức các phiên họp của Hội đồng

1.1. Xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động của Hội đồng năm 2018.

a) Chủ trì thực hiện: Chủ tịch Hội đồng - Phó chủ tịch UBND tỉnh.

b) Thực hiện: Các thành viên Hội đồng.

c) Thời gian thực hiện: Quý I năm 2018.

1.2. Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác PBGDPL và triển khai các hoạt động của Hội đồng năm 2018.

a) Chủ trì thực hiện: Chủ tịch Hội đồng - Phó chủ tịch UBND tỉnh.

b) Thực hiện: Các thành viên Hội đồng.

c) Thời gian thực hiện: Quý I năm 2018.

1.3. Tổ chức 02 phiên họp Hội đồng sơ kết, tổng kết hoạt động, thảo luận các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác PBGDPL trên địa bàn toàn tỉnh.

a) Hình thức thực hiện: Tổ chức phiên họp cho ý kiến về các dự thảo báo cáo và các văn bản khác.

b) Chủ trì thực hiện: Chủ tịch Hội đồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

c) Thực hiện: Các thành viên Hội đồng.

d) Thời gian thực hiện: Tháng 06 và tháng 12 năm 2018.

2. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng theo quy định

2.1. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thành phố kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL theo quy định của Quyết định số 42/2017/QĐ-TTg ngày 20/9/2017 của Thủ tướng Chỉnh phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ; củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật theo Luật PBGDPL và Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ Tư pháp.

a) Hình thức thực hiện: Ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn.

b) Chủ trì thực hiện: Chủ tịch Hội đồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

c) Phối hợp thực hiện: Các thành viên Hội đồng.

d) Thời gian thực hiện: Quý I năm 2018.

2.2. Xác định chủ đề, định hướng nội dung trọng tâm cần tuyên truyền, phổ biến gắn với công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, với cải cách hành chính, cải cách tư pháp tập trung vào nội dung sau đây:

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các Bộ luật, luật, pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành hoặc có hiệu lực năm 2017 và 2018 như: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự năm 2015; Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước; Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật quản lý ngoại thương; Luật đường sắt; Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi); Luật thủy lợi; Luật trợ giúp pháp lý; Luật du lịch; Luật quản lý, sử dụng tài sản công; Bộ luật Dân sự; Luật phí và lệ phí; Luật sửa đổi, bổ sung Luật đầu tư; Luật ngân sách nhà nước; Luật kế toán; Luật báo chí; Luật đấu giá tài sản; Luật dược; Luật trẻ em và các Luật khác có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, đến cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khởi nghiệp…

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương, quan điểm, chính sách, quy định mới về cải cách hành chính, cải thiện môi trường sản xuất, đầu tư kinh doanh, trọng tâm là các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp, hoạt động khởi nghiệp gắn với tuyên truyền, phổ biến Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư, các luật và văn bản hướng dẫn liên quan đến đầu tư, kinh doanh;

 - Tập trung tuyên truyền, phổ biến các chính sách, quy định pháp luật mà dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận, quy định pháp luật mới ban hành liên quan đến phạm vi quản lý của sở, ngành, đoàn thể, địa phương; chú trọng các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý đối với hành vi vi phạm;

- Tuyên truyền, phổ biến nội dung của các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận quốc tế liên quan đến người dân, doanh nghiệp, trọng tâm là các Điều ước quốc tế về nhân quyền, các hiệp định thương mại tự do; các thỏa thuận với các nước có chung đường biên giới...

a) Hình thức thực hiện: Tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật, các hội thảo chuyên đề và các hình thức phù hợp khác.

b) Chủ trì thực hiện: Chủ tịch Hội đồng, Phó chủ tịch Hội đồng.

c) Thực hiện: Các thành viên Hội đồng.

d) Thời gian thực hiện: Năm 2018.

2.3. Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp giữa các sở, ban, ngành; các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn toàn tỉnh về công tác PBGDPL; phối hợp, định hướng lựa chọn nội dung PBGDPL phù hợp trong việc giải quyết các vấn đề đột xuất, vướng mắc về thực tiễn thi hành pháp luật:

a) Hình thức thực hiện: Tổ chức kiểm tra; yêu cầu báo cáo, thống kê.

b) Chủ trì thực hiện: Chủ tịch Hội đồng - Phó chủ tịch UBND tỉnh.

c) Thực hiện: Thành viên Hội đồng, Ban Thư ký và Hội đồng phối hợp PBGDPL các huyện, thành phố.

d) Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2018

2.4. Đôn đốc, hướng dẫn tổ chức triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018 (định hướng chủ đề, nội dung, hình thức trong văn bản hướng dẫn tổ chức Ngày Pháp luật năm 2018).

a) Hình thức thực hiện: Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn.

b) Chủ trì thực hiện: Phó Chủ tịch Hội đồng - Giám đốc Sở Tư pháp

c) Thực hiện: Cơ quan thường trực Hội đồng; thành viên Hội đồng và Ban Thư ký.

d) Thời gian thực hiện: Quý II, III năm 2018

2.5. Chủ động tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện các Kế hoạch, Đề án phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 theo chỉ đạo của Trung ương.

3. Hướng dẫn tự kiểm tra và tổ chức kiểm tra trực tiếp của Hội đồng

3.1.Nội dung kiểm tra

- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao theo Luật PBGDPL (lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết; kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ; xây dựng, nhân rộng các mô hình; hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật; xây dựng, quản lý, sử dụng đội ngũ Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; công tác PBGDPL cho đối tượng đặc thù; PBGDPL trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân…).

- Triển khai thực hiện hướng dẫn của liên ngành: Tư pháp, Tài chính về bảo đảm kinh phí cho công tác PBGDPL (tổng kinh phí cấp cho công tác PBGDPL thuộc phạm vi quản lý và của từng cơ quan, tổ chức…); thực hiện chính sách xã hội hóa, huy động nguồn lực xã hội tham gia hoạt động PBGDPL.

- Đánh giá kết quả đã đạt được, mô hình hay, hình thức PBGDPL có hiệu quả; xác định tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL và hoạt động của Hội đồng.

- Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, tự kiểm tra của các sở, ban, ngành; các tổ chức đoàn thể và địa phương.

3.2. Hình thức kiểm tra

a) Tự Kiểm tra

Căn cứ vào nội dung kiểm tra, các Sở, ban, ngành; các tổ chức đoàn thể chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức tự kiểm tra và gửi Báo cáo kết quả tự kiểm tra về cơ quan thường trực Hội đồng (Sở Tư pháp) trước ngày 30/10/2017 để tổng hợp kết quả báo cáo Hội đồng.

b) Kiểm tra trực tiếp

Tổ chức 02 Đoàn kiểm tra của Hội đồng, thực hiện kiểm tra trực tiếp tại 02 huyện trên địa bàn.

Giao Sở Tư pháp – Cơ quan thường trực của Hội đồng tham mưu thành lập đoàn kiểm tra và lựa chọn đơn vị được kiểm tra.

+ Thời gian kiểm tra: Quý III/2018

+ Ngoài nội dung kiểm tra chung, tập trung kiểm tra công tác PBGDPL cho người dân ở địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật; kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 12/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh; kết quả triển khai, thực hiện Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật...

Giao cho Trưởng đoàn kiểm tra chủ động phối hợp với đơn vị được kiểm tra triển khai các nội dung theo quy định. 

c) Báo cáo kết quả tự kiểm tra và kiểm tra trực tiếp

Sau 10 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm tra trực tiếp, Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh (Sở Tư pháp) có trách nhiệm tổng hợp chung kết quả tự kiểm tra và kiểm tra trực tiếp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng và các thành viên Hội đồng tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao quy định tại Phần II của Kế hoạch. Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh làm đầu mối tham mưu cho Hội đồng và Chủ tịch Hội đồng trong việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

2. Trên cơ sở Kế hoạch này Hội đồng phối hợp PBGDPL các huyện, thành phố ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2018; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Hội đồng (qua Sở Tư pháp) trước ngày 30/10/2018.

3. Kinh phí triển khai thực hiện các hoạt động chung của Hội đồng, hoạt động của Cơ quan thường trực Hội đồng và tổ chức các Đoàn kiểm tra của Hội đồng được bố trí trong nguồn kinh phí của Cơ quan thường trực Hội đồng theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành./.

 

  Nơi nhận:

- TT. HĐPHPBGDPL Trung ương (Bộ Tư pháp)

- TT. Tỉnh uỷ;                                    

- TT. HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, các ban của Đảng;

- Các đơn vị trực thuộc TW đóng trên địa bàn;

- Thành viên HĐ PHPBGDPL tỉnh;

- UBND các huyện, TP;

- TT. HĐPHPBGDPL các huyện, TP (Phòng TP);

- C, PCVP UBND tỉnh, NC, TH;

- Lưu VT, NC (HTMĐ)                                 

TM. HỘI ĐỒNG

 CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Nguyễn Long Hải

 

 

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm Dung lượng
17.pdf 435.8 KB
KH 17 KH-HDPH 23032018.zip 419.94 KB