Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Phát động Phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh giai đoạn 2020 - 2025

Phát huy truyền thống thi đua yêu nước, với tinh thần năng động, sáng tạo trong công tác, lao động và học tập, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 01/9/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh giai đoạn 2020 – 2025 và kế hoạch, nhiệm vụ của ngành khoa học và công nghệ, cũng như các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.  Ngày 11/9/2020, Sở Khoa học và Công nghệ đã phát động phong trào thi đua sâu rộng tới toàn thể công chức, viên chức và người lao động của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo - Hành động hiệu quả, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025”. Nội dung thi đua tập trung các nhiệm vụ:

 

Ảnh minh họa

Tăng cường tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, tổ chức phong trào thi đua, bảo đảm thiết thực, hướng công tác thi đua vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, tập trung giải quyết những nhiệm vụ khó, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của ngành; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thi đua góp phần thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan phấn đấu đến năm 2025 tỉnh Lạng Sơn có 115 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tiếp tục phát huy hiệu quả Phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”,… góp phần thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế. Thi đua xây dựng và phát triển văn hóa, xã hội, khơi dậy ý chí, khát vọng, quyết tâm đổi mới, sáng tạo, đoàn kết, nỗ lực đóng góp trí tuệ, sức lực vào sự phát triển của quê hương; xây dựng con người Lạng Sơn phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ; làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe người lao động, công tác dân số, lao động việc làm, an sinh xã hội, gia đình và trẻ em. Vận động công chức, viên chức, người lao động tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện Phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua về phát triển kinh tế - xã hội, gắn phong trào thi đua yêu nước trong cơ quan, đơn vị với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2020-2025). Đặc biệt là tổ chức các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Tăng cường, đẩy mạnh phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Chú trọng ứng dụng, chuyển giao khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống, nhất là sản xuất nông nghiệp. Đẩy mạnh công tác phát triển tài sản trí tuệ; công tác hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thúc đẩy phong trào thi đua lao động sáng tạo trên địa bàn tỉnh. Tăng cường quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Đẩy mạnh giao lưu, hợp tác trao đổi khoa học công nghệ với các Viện, Trường, cơ quan khoa học công nghệ các tỉnh, các nước trong khu vực.

Thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành. Thi đua giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh; thực hiện quyết liệt chương trình phòng, chống tội phạm và các loại tệ nạn xã hội, đẩy mạnh các biện pháp kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí.

Củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy tổ chức; xây dựng tổ chức đảng, cơ quan và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Phấn đấu hàng năm tổ chức cơ sở Đảng đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 95% trở lên, không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ; tỷ lệ cán bộ lãnh đạo, quản lý hoàn thành chức trách nhiệm vụ trở lên đạt 100%. Quan tâm công tác phát triển đảng viên mới, phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp được 05 đảng viên mới.

Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Triển khai các biện pháp đồng bộ, có hiệu quả thực hiện tốt các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí; các chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động của Chính phủ, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; đổi mới tác phong, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác; tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện. Đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo môi trường làm việc lành mạnh, thân thiện đối với công chức, viên chức và người lao động.

Thực hiện đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua với hình thức phong phú, đa dạng, nội dung cụ thể, thiết thực, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Sở. Cùng với việc tổ chức phát động các phong trào thi đua thường xuyên, hàng năm, kết hợp phát động các phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề, hướng phong trào thi đua vào việc giải quyết các vấn đề cấp bách, khó khăn vướng mắc, những mặt còn hạn chế, yếu kém để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác thi đua, khen thưởng. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Công tác khen thưởng phải được thực hiện kịp thời, công khai, minh bạch và đúng quy định. Chú trọng khen thưởng tập thể cá nhân trực tiếp tham mưu nhiệm vụ chuyên môn; quan tâm khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất trong thực hiện nhiệm vụ.

Nguyễn Như Thủy