Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ công chức làm công tác tiếp công dân

Ngày 11/03/2021, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư số 01/2021/TT-TTCP về việc quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ công chức làm công tác tiếp công dân nhằm quy định các chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ công chức làm công tác tiếp công dân về tinh thần, thái độ, trang phục, tác phong, cách giao tiếp, cách ứng xử trong thực thi nhiệm vụ nhằm bảo đảm sự liêm chính và nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ công chức làm công tác tiếp công dân. Đồng thời là căn cứ để các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý trách nhiệm khi cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các chuẩn mực xử sự trong thi hành nhiệm vụ, công vụ. Thông tư gồm 4 Chương 16 Điều, trong đó: