Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

UBND tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh, nâng cao chất lượng thực hiện chính sách tinh giản biên chế

Ngày 12/10/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1269/UBND-THNC yêu cầu chấn chỉnh, nâng cao chất lượng thực hiện chính sách tinh giản biên chế (TGBC) theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP.

Description: C:\Users\Tinh Tu Computer\Desktop\images.jpg

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Theo đó, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tiếp tục tăng cường quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CB,CCVC,NLĐ), đồng thời chỉ đạo lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc, trực thuộc có trách nhiệm rà soát, tổ chức thực hiện nghiêm túc chính sách TGBC theo Nghị định 108 và Nghị định 113. Định kỳ rà soát đánh giá, tổng hợp hồ sơ, danh sách đối tượng TGBC, xây dựng dự toán kinh phí TGBC đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục và thời hạn. Thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá, phân loại CB,CCVC,NLĐ hằng năm để làm cơ sở xác định và thực hiện chính sách TGBC đối với các đối tượng đảm bảo theo đúng quy định. 

Các sở, ngành liên quan thường xuyên theo dõi, đôn đốc, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, kịp thời xem xét, chấn chỉnh, xử lý hoặc báo cáo, đề nghị cơ quan có chức năng, thẩm quyền xử lý theo quy định đối với tổ chức, cá nhân thực hiện trái với quy định của pháp luật. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng quy trình, thủ tục về chính sách TGBC. Phối hợp rà soát, thẩm định việc tính toán kinh phí giải quyết chế độ cho các đối tượng thực hiện chính sách TGBC. Kịp thời giải quyết chế độ Bảo hiểm xã hội đối với CB,CCVC,NLĐ thực hiện chính sách TGBC./.

Nguyễn Như Thủy