Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 
-A A +A

Thông báo Tuyển chọn tổ chức chủ trì dự án: Xây dựng và phát triển nhãn hiệu tập thể Hoa đào Lạng Sơn thuộc Đề án bảo tồn phát triển giá trị cây Đào và tổ chức lễ hội hoa đào Xứ Lạng

Căn cứ Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND ngày 22/8/2018 của UBND tỉnh ban hành quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

Thực hiện Quyết định số 2167/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt Đề án bảo tồn, phát triển giá trị cây Đào và tổ chức Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng Sơn và Quyết định số 1015/QĐ-UBND ngày 02/6/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 cho các cơ quan, đơn vị khối tỉnh.

Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) tỉnh Lạng Sơn thông báo tuyển chọn tổ chức chủ trì dự án Xây dựng và phát triển nhãn hiệu tập thể Hoa đào Lạng Sơn, nội dung cụ thể như sau:

1. Mục tiêu

  - Xây dựng và phát triển nhãn hiệu tập thể Hoa đào Lạng Sơn cho sản phẩm Hoa đào của tỉnh Lạng Sơn.

  - Xây dựng cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học; triển khai bước đầu khai thác và phát triển nhãn hiệu tập thể hoa đào Lạng Sơn.

2. Tóm tắt nội dung

- Điều tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng nhằm xác định căn cứ thực tiễn và khoa học cho việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu tập thể Hoa đào Lạng Sơn.

- Xây dựng hệ thống các công cụ phục vụ công tác quản lý, khai thác và phát triển nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm Hoa đào tỉnh Lạng Sơn.

- Xây dựng hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm Hoa đào tỉnh Lạng Sơn.

3. Sản phẩm dự kiến

- Các Báo cáo: Phân tích, đánh giá hiện trạng trồng, chăm sóc Hoa đào; Báo cáo tổng kết,...

- Hệ thống các công cụ phục vụ công tác tuyên truyền, quản lý, khai thác và phát triển nhãn hiệu tập thể Hoa đào Lạng Sơn; Kết quả xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu tập thể Hoa đào Lạng Sơn; Lễ công bố nhãn hiệu tập thể Hoa đào Lạng Sơn.

- Một số sản phẩm khác có liên quan.

4. Thời gian thực hiện: Từ 12 – 18 tháng.

5. Kinh phí dự kiến cho dự án tối đa không quá: 700.000.000 đồng

(Bằng chữ: Bẩy trăm triệu đồng)

6. Hồ sơ đăng ký thực hiện dự án gồm:

a) Hồ sơ pháp lý của tổ chức chủ trì: Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức chủ trì.

b) Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ.

c) Thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

d) Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

đ) Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự.

e) Lý lịch khoa học của chuyên gia trong nước, chuyên gia nước ngoài (đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có thuê chuyên gia).

g) Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (nếu có).

h) Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm, dịch vụ cần thuê để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (thời gian báo giá không quá 30 ngày tính đến thời điểm nộp hồ sơ).

i) Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của tổ chức chủ trì đã nộp các cơ quan quản lý theo quy định (đối với nhiệm vụ có đối ứng kinh phí của tổ chức chủ trì).

k) Tài liệu liên quan khác (nếu có).

* Các biểu mẫu hồ sơ được gửi kèm Công văn này, đồng thời được đăng tải trên Website của Sở KHCN tại địa chỉ: http://sokhcn.langson.gov.vn,
Mục: Văn bản của Sở KHCN.

8. Túi hồ sơ được niêm phong kín gồm: 01 bản hồ sơ gốc và 10 bản sao.

9. Thời gian nhận hồ sơ: Trước ngày 05/7/2020.

10. Nơi nhận Hồ sơ: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: Số 638, đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Thông tin liên hệ: Phòng Quản lý Công nghệ và Quản lý Chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn (Vy Thị Thúy, điện thoại: 0205 3871 907 hoặc 0985 233 339)./.

Tệp đính kèm