Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 
-A A +A

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đối với các sáng kiến đã được công nhận là sáng kiến các cấp

Trong những năm qua, đội ngũ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh đã không ngừng phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, cải tiến giải pháp quản lý, áp dụng trong thực tế công tác. Nhiều sáng kiến mới được áp dụng và mang lại hiệu quả rõ rệt, góp phần tích cực vào việc nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc.

Description: H:\Tủ ảnh năm 2019\Ảnh Hội đồng sáng kiến đợt 3 năm 2019\DSC_0754.JPG

 Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh năm 2019 họp xét các hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2019 tại Sở Khoa học và Công nghệ.

 

Theo số liệu báo cáo của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh gửi về Sở Khoa học và Công nghệ: Trong năm 2018 tổng số hồ sơ được công nhận cấp cơ sở là 1.638 (trong tổng số 2.146 hồ sơ đề nghị); Trong năm 2019 tổng số hồ sơ được công nhận cấp cơ sở là 1.957 (trong tổng số 2.437 hồ sơ đề nghị).

Năm 2019, Sở Khoa học và Công nghệ (cơ quan thường trực Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh) đã tiếp nhận 43 hồ sơ đề nghị xét, công nhận sáng kiến cấp tỉnh của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, thành lập các Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh theo các lĩnh vực để đánh giá, xem xét công nhận các hồ sơ đề nghị nêu trên theo các tiêu chí: Tính mới, tính sáng tạo; Khả năng nhân rộng; Khả năng mang lại lợi ích thiết thực. Kết quả: 20 sáng kiến được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2019.

Về ưu điểm, chất lượng của đa số các sáng kiến đã được nâng cao; Nội dung sáng kiến được lựa chọn phù hợp với thực tiễn công tác (năng lực, nhiệm vụ). Tuy nhiên, một số sáng kiến không có điểm mới, tính sáng tạo, cơ sở khoa học không rõ ràng, thiếu số liệu minh chứng, chưa có tính thuyết phục; Số lượng sáng kiến được đăng trên các tạp chí chuyên ngành uy tín chưa nhiều. Nguyên nhân của các hạn chế có thể đề cập như: Một số tác giả vận dụng phương pháp nghiên cứu khoa học chưa phù hợp; Chưa nghiên cứu các tài liệu liên quan; Chưa minh chứng được tính mới, tính hiệu quả thiết thực một cách rõ ràng; Chưa tham vấn từ đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực.

* Một số giải pháp để nâng cao hiệu quả thực hiện sáng kiến đã được công nhận tại các cơ quan, đơn vị:

Tích cực tuyên truyền, cập nhật các văn bản có liên quan đến công tác sáng kiến. Đồng thời, cần thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (tác giả) phát huy sáng tạo, áp dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả công tác.

Tăng cường tập huấn cho các tác giả về các nội dung liên quan đến công tác sáng kiến như: Các quy định về công tác sáng kiến; Hướng dẫn các bước thực hiện sáng kiến; Kỹ năng viết, trình bày sáng kiến,...

Tích cực tuyên truyền, triển khai, cụ thể hóa nội dung Nghị quyết số 14/NQ/HĐND ngày 10/12/2019 quy định nội dung và mức chi thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, trong đó bao gồm:

- Thực hiện các giải pháp Phổ biến sáng kiến: Tổ chức dịch vụ môi giới chuyển giao sáng kiến và các hình thức giao dịch về sáng kiến (hội chợ, triển lãm), hỗ trợ việc chuyển giao sáng kiến được tạo ra do Nhà nước đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất - kỹ thuật, hoặc sáng kiến của cá nhân, tổ chức không có đủ năng lực để áp dụng. Mức chi tổ chức hội nghị, hội thảo để hỗ trợ việc triển khai áp dụng sáng kiến lần đầu, công bố, phổ biến, áp dụng rộng rãi các sáng kiến được thực hiện theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 14/NQ/HĐND.

- Thực hiện các giải pháp Khuyến khích phong trào thi đua lao động sáng tạo: (1) Tổ chức các hội thi sáng tạo, triển lãm kết quả lao động sáng tạo, tuần lễ sáng kiến quốc gia, tổng kết và khen thưởng hoạt động sáng kiến hàng năm và các hoạt động khác để tôn vinh tổ chức, cá nhân điển hình và biểu dương các sáng kiến có thể áp dụng rộng rãi và mang lại lợi ích thiết thực cho xã hội; (2) Thông tin, tuyên truyền về các tổ chức, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua sáng tạo; (3) Chi cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tạo ra và áp dụng sáng kiến thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh để nghiên cứu phát triển và hoàn thiện, áp dụng sáng kiến trên địa bàn tỉnh; (4) Chi tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động sáng kiến ở các ngành, các cấp. Nội dung và mức chi đối với các nội dung này được thực hiện theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 14/NQ/HĐND.

          Cần thường xuyên cập nhật các văn bản có liên quan đến công tác sáng kiến để triển khai có hiệu quả các hoạt động sáng kiến tại các cơ quan, đơn vị.

Trong thời gian tới sau khi Quyết định sửa đổi một số điều của quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 19/4/2018 được UBND tỉnh xem xét ban hành, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục có hướng dẫn thực hiện hoạt động sáng kiến. Hi vọng trong thời gian tới hiệu quả các hoạt động về Hội đồng sáng kiến, phổ biến sáng kiến, khuyến khích phong trào thi đua lao động sáng tạo sẽ được từng bước nâng lên.

Hoàng Thị Hiên