Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 
-A A +A

Nghiệm thu Đề tài: “Nghiên cứu đề xuất các biện pháp quản lý bệnh gây rụng lá và sâu đục ngọn hại hồi theo hướng bền vững tại tỉnh Lạng Sơn”

Ngày 29/11/2019, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh tiến hành họp nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện đề tài: “Nghiên cứu đề xuất các biện pháp quản lý bệnh gây rụng lá và sâu đục ngọn hại hồi theo hướng bền vững tại tỉnh Lạng Sơn”, do kỹ sư Hoàng Thị Ái, Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Bảo vệ thực vật làm Chủ nhiệm đề tài.

Hội đồng KHCN  họp nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện đề tài

Hội đồng Khoa học và Công nghệ đánh giá đề tài thực hiện đầy đủ các nội dung thuyết minh đã được phê duyệt, đáp ứng được mục tiêu đề ra: Nghiên cứu xác định được tên khoa học, đặc điểm sinh học, quy luật phát sinh gây hại của bệnh rụng lá và sâu đục ngọn hại hồi; Đề xuất được các biện pháp phòng chống bệnh rụng lá cho cây hồi và phòng trừ sâu đục ngọn hại hồi theo hướng bền vững tại tỉnh Lạng Sơn. Kết quả nghiên cứu của đề tài có giá trị khoa học và khả năng ứng dụng cao trong thực tiễn. Đề tài góp phần nâng cao kiến thức về chăm sóc cây hồi Lạng Sơn một cách hiệu quả, giúp người trồng hồi phòng chống sâu, bệnh hại bằng việc sử dụng các biện pháp thân thiện môi trường với chi phí thấp, giảm lượng sử dụng thuốc hóa học, giảm thiệt hại do sâu, bệnh hại đến mức tối thiểu, nâng cao năng suất và chất lượng quả hồi một cách bền vững, từ đó nâng cao giá trị sản phẩm “Hồi Lạng Sơn” trên thị trường.

Với những kết quả đã đạt được, đề tài được Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh thống nhất đánh giá, nghiệm thu đạt yêu cầu.

      Đỗ Phương Anh