Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Thông báo Tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018

THÔNG BÁO

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018

 
 

 

Căn cứ Quyết định 472/QĐ-UBND ngày 15/3/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch phân bổ vốn sự nghiệp các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 1431/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018;

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng mô hình bảo quản và tổ chức sản xuất khoai tây gắn tiêu thụ sản phẩm”. Cụ thể:

1. Mục tiêu của nhiệm vụ: Xây dựng mô hình liên kết sản xuất khoai tây nhằm phát triển sản xuất khoai tây gắn với tiêu thụ sản phẩm, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân sản xuất khoai tây.

2. Nội dung hỗ trợ năm 2018:  Hỗ trợ giai đoạn 1 của dự án, chi phí lắp đặt kho lạnh bảo quản khoai tây và các loại nông sản khác.

3. Dự kiến kinh phí hỗ trợ: 1.300.000.000 đồng (Một tỷ ba trăm triệu đồng), hỗ trợ không quá 50% tổng chi phí đầu tư (không bao gồm nhà xưởng), từ nguồn kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018, nội dung thực hiện Chương trình Khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018.

4. Yêu cầu sản phẩm:

- Xây dựng thành công 01 mô hình liên kết sản xuất khoai tây gắn với tiêu thụ sản phẩm, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân sản xuất khoai tây trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng hoàn chỉnh 01 kho bảo quản khoai tây giống, khoai tây thương phẩm và các loại nông sản khác với quy mô 300 tấn giai đoạn 1 dự án năm 2018.

5. Điều kiện đơn vị thực hiện mô hình

Đảm bảo các điều kiện quy định tại Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

6. Hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ KHCN gồm:

         a) Hồ sơ pháp lý của tổ chức chủ trì: Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức chủ trì;

b) Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ;

c) Thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

                   d) Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ

         đ) Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự

         e) Lý lịch khoa học của chuyên gia trong nước, chuyên gia nước ngoài (trường hợp nhiệm vụ khoa học và công nghệ có thuê chuyên gia);

         g) Văn bản xác nhận (nếu có) về sự đồng ý của các tổ chức tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

         h) Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm, dịch vụ cần thuê để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (thời gian báo giá không quá 30 ngày tính đến thời điểm nộp hồ sơ).

         i) Báo cáo tài chính của 02 năm gần nhất của tổ chức chủ trì đã nộp các cơ quan quản lý theo quy định (đối với nhiệm vụ có đối ứng kinh phí của tổ chức chủ trì);

k) Tài liệu liên quan khác (nếu có).

7. Túi hồ sơ gồm: 01 bản hồ sơ gốc và 07 bản sao.

8. Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 30/8/2018.

          9. Nơi nhận hồ sơ: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn.

          Địa chỉ: 438 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Thông tin chi tiết liên hệ với Phòng Kế hoạch – Tài chính.

Điện thoại: 0205 3718919. 

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm Size
504.signed.pdf 358.57 KB
504.doc 43.5 KB