Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Một số kết quả bước đầu triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND, ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng

Khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn là một nhiệm vụ chính trị quan trong luôn được lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền quan tâm chỉ đạo. Ngày 10/12/2019  Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025; UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 20/KH-UBND, ngày 30/01/2020 để chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện; trong đó đã giao nhiệm vụ cho các Sở, ngành, đơn vị có liên quan triển khai từng nhiệm vụ cụ thể để thực hiện có hiệu quả, đưa Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. Sau 9 tháng triển khai thực hiện đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.

Description: C:\Users\Tinh Tu Computer\Desktop\tham mo hinh ot.jpg

Ảnh minh họa

        Với sự vào cuộc của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan thông tin, báo, đài của tỉnh trong công tác tuyên truyền, phố biến nội dung Nghị quyết; bước đầu đã có nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân quan tâm tìm hiểu; đến hết ngày 31/8/2020, đã có 58 hồ sơ đề xuất xem xét, trong đó đề nghị hỗ trợ lãi suất là 34 dự án, hỗ trợ đầu tư là 6 dự án, thành lập mới HTX là 8 HTX, 10 dự án đề nghị hỗ trợ mở rộng sản xuất, giới thiệu sản phẩm, xây dựng mô hình Vietgap,... Hiện nay, UBND các huyện, thành phố đang tiến hành rà soát, thẩm định trình cấp có thẩm quyền theo quy định; đã hoàn tất các thủ tục giải ngân cho 14 dự án vay vốn, với số tiền 2.980 triệu đồng. Về cân đối nguồn lực để thực hiện chính sách: đã bố trí 4 tỷ đồng để thực hiện riêng cho việc triển khai Nghị quyết số 08/2019/NĐ-HĐND, thực hiện giải ngân được 134 triệu đồng cho dự án Trại chăn nôi lợn nái, lợn hậu bị giống siêu nạc và trồng cây ăn quả, cây lâu năm của HTX chăn nuôi Lùng Khoang; hỗ trợ lãi suất tín dụng là 486,9 triệu đồng (huyện Đình Lập 113 triệu đồng, huyện Bình Gia 352,8 triệu đồng; thành phố là 21 triệu đồng), giải ngân cho các dự án chuyển tiếp.

        Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế: công tác tuyên truyền, phổ biến chưa được sâu rộng đến hết các xã, thôn, các đối tượng thụ hưởng; số lượng các buổi tập huấn tuyên truyền ở một số huyện chưa nhiều; Nội dung Nghị quyết có nhiều chính sách hỗ trợ, cách hiểu của một số cấp ủy, đảng, chính quyền huyện, xã chưa thống nhất, dẫn đến việc hướng dẫn người dân, doanh nghiệp, HTX chưa đáp ứng yêu cầu. Trình độ quản lý, nhận thức về các quy trình, thủ tục, hồ sơ thụ hưởng chính sách của nhiều chủ doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh còn hạn chế, lúng túng trong việc triển khai thực hiện theo quy định. Tỉnh đã chủ động cân đối nguồn lực hỗ trợ, nhưng sau gần 9 tháng triển khai, đến nay số lượng giải ngân chưa nhiều, chủ yếu giải ngân cho các dự án chuyển tiếp;

        Trong thời gian tới tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về tính tất yếu và tầm quan trọng thực hiện chính sách đến các các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất, nhóm hộ sản xuất trên địa bàn tỉnh về các nội dung chính  sách; Tăng cường vai trò trách nhiệm của lãnh đạo các cấp, các ngành, địa phương, khuyến khích sự tham gia của tổ chức xã hội nhằm tạo sức mạnh tổng hợp để tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách. Xây dựng cơ chế tích tụ, tập trung đất đai cho sản xuất nông nghiệp; rà soát, lập, điều chỉnh, công bố công khai quy hoạch sử dụng đất hàng năm. Đẩy nhanh việc triển khai Đề án "Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Lạng Sơn. Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, trên cơ sở lợi thế tự nhiên của các huyện, thành phố để đưa ra các định hướng, chính sách và giải pháp thu hút phù hợp, khai thác hiệu quả các điều kiện tự nhiên./.

                                                                                       Hoàng Minh Luỹ

       Tổng hợp

 Nguồn: (Báo cáo kết quả thực hiện

 Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND, ngày 10/12/2019)