Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ

Bám sát kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn năm 2020, nội dung chương trình hoạt động, trong 9 tháng đầu năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục đẩy mạnh triển khai đồng bộ 06 nhiệm vụ của công tác cải cách hành chính, đến nay một số nội dung nhiệm vụ cơ bản đã hoàn thành, các nhiệm vụ còn lại đang triển khai thực hiện theo các tiến độ đề ra, góp phần tích cực vào tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội.

 

Description: C:\Users\Tinh Tu Computer\Desktop\DSC_0062.JPG

Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính của tỉnh làm việc tại Sở KH&CN

 

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính được thực hiện quyết liệt, chặt chẽ, xuyên suốt và kịp thời. Công tác tuyên truyền phổ biến các nội dung về cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được quan tâm định hướng và chỉ đạo thực hiện một cách kịp thời thông qua nhiều hình thức phong phú và đa dạng để người dân, doanh nghiệp biết để thực hiện và giám sát như thông qua hệ thống văn phòng điện tử I-office, trên website của Sở, đài phát thanh và truyền hình tỉnh,…

 Công tác cải cách thủ tục hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính được thực hiện chủ động và thường xuyên, đảm bảo tiến độ và chất lượng theo quy định. Đã rà soát 34 TTHC, trong đó 24 TTHC đề xuất cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC theo Đề án của tỉnh và 10 TTHC thực hiện rà soát quy định TTHC theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ.

Công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được thực hiện góp phần nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước; Xây dựng bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị và đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1277/QĐ-UBND ngày 7/7/2020; Rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy tại Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng: Giảm 01 phòng chuyên môn; giảm 01 vị trí Trưởng phòng và giảm 01 vị trí Phó Trưởng phòng. Các phòng chuyên môn thuộc Sở bố trí công chức phù hợp, đảm bảo biên chế tối thiểu và cơ cấu cấp phó theo chủ trương của tỉnh và đáp ứng quy định về chấm điểm chỉ số CCHC của Bộ Nội vụ.

Công tác ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục được triển khai đẩy mạnh như kích hoạt phần mềm hệ thống quản lý tường lửa nhằm quản lý hệ thống mạng của Sở KH&CN, trang bị phần mềm diệt vi rút Kaspersky bản quyền  cho tất cả các máy tính; Đảm bảo điều kiện về kỹ thuật phục vụ các Hội nghị trực tuyến của UBND tỉnh tại điểm cầu của Sở KH&CN và công chức, viên chức làm việc trực tuyến tại nhà theo yêu cầu của Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 và văn bản liên quan của UBND tỉnh; Phối hợp với Viễn thông Lạng Sơn chỉnh sửa, vận hành Hệ thống VNPT iOffice, Trang dịch vụ công trực tuyến.

Triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của 240 cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2020, tổ chức kiểm tra việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại 58/79 cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo kế hoạch năm 2020

Công tác kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính trong nội bộ cơ quan, đơn vị được triển khai thực hiện đã kịp thời chấn chỉnh và đề ra các giải pháp khắc phục hạn chế, thiếu sót tại các đơn vị được kiểm tra, đồng thời đã nâng cao hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính tại đơn vị và công chức nâng cao ý thức phục vụ, nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước.

Về phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020, Sở khoa học và công nghệ tập trung triển khai quyết liệt và đồng bộ các nội dung chủ yếu như sau: Tiếp tục triển khai các nội dung kế hoạch cải cách hành chính, tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2020 của đơn vị, ban hành các văn bản triển khai theo kế hoạch đã đề ra. Thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác CCHC cấp trên; tiếp tục rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của sở và của các đơn vị thuộc sở; đề xuất, kiến nghị sửa đổi các thủ tục hành chính không phù hợp và gây phiền hà cho tổ chức, công dân. Tiếp tục tiến hành kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng tại các đơn vị áp dụng theo Kế hoạch của UBND tỉnh phê duyệt; hướng dẫn, đôn đốc 34 đơn vị hoàn thành chuyển đổi sang áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong năm 2020 theo Kế hoạch. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của công chức, viên chức và người lao động đối với việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chát lượng tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh thông qua website của Sở KH&CN, báo, tờ rơi, tập gấp, sổ tay,… Đánh giá tổng kết việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018 - 2020./.

Nguyễn Như Thủy