Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Phổ biến, Giáo dục Pháp luật

Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lạng Sơn năm 2018

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), Quyết định số 282/QĐ-HĐPH ngày 13/02/2018 của Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương năm 2018; Quyết định số 03/QĐ-HĐPH ngày 22/01/2018 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Lạng Sơn, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành kế hoạch hoạt động năm 2018

Tỉnh uỷ Lạng Sơn triển khai thực hiện Kết luận số 81-KL/TW, ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030

Để cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ tại Kết luận số 81-KL/TW và các văn bản chỉ đạo, định hướng phát triển nông nghiệp để tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm tính toàn diện và phù hợp yêu cầu thực tiễn của tỉnh, ngày 15 tháng 01 năm 2021

Bộ Công an ban hành quy định biện pháp bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người tố cáo về hành vi tham nhũng, lãng phí

Ngày 29/12/2020, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 145/2020/TT-BCA quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người tố cáo về hành vi tham nhũng, lãng phí. Thông tư gồm 12 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2021.

Bảo đảm an toàn giao thông gắn với phòng chống dịch Covid-19 trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội xuân

Để bảo đảm an giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội xuân 2021 và tăng cường công tác phòng chống dịch Covid -19, ngày 07/12/2020, Thủ Tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 1711/CĐ-TTg về bảo đảm an giao thông gắn với phòng chống dịch covid-19 trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội xuân 2021.

Subscribe to Phố biến, Giáo dục Pháp Luật