Skip to main content
Phổ biến, Giáo dục Pháp luật

Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lạng Sơn năm 2018

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), Quyết định số 282/QĐ-HĐPH ngày 13/02/2018 của Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương năm 2018; Quyết định số 03/QĐ-HĐPH ngày 22/01/2018 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Lạng Sơn, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành kế hoạch hoạt động năm 2018

Bộ KH&CN: Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật quy định về Khu công nghệ cao

Dự thảo Nghị định được xây dựng nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật quy định về khu công nghệ cao (CNC), tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đầu tư và hoạt động trong khu CNC cũng như tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước đối với các khu CNC trong cả nước.

Những điểm mới của Nghị định số 124/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại

Sau 8 năm triển khai thực hiện Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại (gọi tắt là Nghị định 75) cho thấy Nghị định 75 còn nhiều hạn chế như: chưa quy định rõ về việc ủy quyền khiếu nại, về khiếu nại lần hai, về trách nhiệm của người giải quyết khiếu nại và việc xử lý đối với hành vi vi phạm pháp luật về khiếu nại

Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn đến năm 2040

Ngày 16 tháng 10 năm 2020 Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn đến năm 2040 tại Quyết định số: 1590/QĐ-TTg. Đây là cơ sở để quy hoạch cụ thể các khu chức năng, các dự án đầu tư xây dựng khu vực Mẫu Sơn thành khu du lịch đáp ứng các tiêu chí của khu du lịch quốc gia, góp phần tăng cường thu hút khách du lịch đến khu du lịch Mẫu Sơn nói riêng và vùng Trung du miền núi Bắc Bộ nói chung

Thông tư hướng dẫn thi hành khoản 1 Điều 41 Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước

Ngày 10/8/2020, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 02/2020/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành khoản 1 Điều 41 Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước, có hiệu lực từ ngày 30/9/2020.

Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch sửa đổi, bổ sung Đề án xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2020

Ngày 29/9/2020, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 666/QĐ-BNV ban hành Kế hoạch sửa đổi, bổ sung Đề án xác định chỉ số cải cách hành năm 2020 và triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với mục đích và yêu cầu:

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tổng biên chế công chức năm 2021

Ngày 03/10/2020, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 1499/QĐ-TTg về việc phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2021.

Kết luận của Bộ Chính trị nhằm tiếp tục thực hiện sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty nông, lâm nghiệp

Ngày 29/7/2020, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 82-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp.

Một số khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19/10/2012 và Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ

Ngày 19/10/2012 Chính phủ ban hành Nghị định số 86/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đo lường và Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ

Kết luận của bộ chính trị về bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030

Xác định an ninh lương thực quốc gia luôn là vấn đề quan trọng, thiết yếu của đất nước cả trước mắt và lâu dài, khi nguồn cung tiếp tục chịu tác động lớn của biến đổi khí hậu, thiên tai, bệnh dịch, ô nhiễm môi trường, an ninh nguồn nước, quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa diến ra mạnh mẽ

Quy định mới về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

Ngày 25/9/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Nghị định này quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý đối với viên chức làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện thành lập theo quy định của pháp luật.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Ngày 14/9/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 107/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí

Ngày 31/8/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1321/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch được lập cho thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

Subscribe to Phố biến, Giáo dục Pháp Luật