Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Phổ biến, Giáo dục Pháp luật

Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lạng Sơn năm 2018

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), Quyết định số 282/QĐ-HĐPH ngày 13/02/2018 của Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương năm 2018; Quyết định số 03/QĐ-HĐPH ngày 22/01/2018 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Lạng Sơn, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành kế hoạch hoạt động năm 2018

Hưởng ứng giải báo chí toàn quốc "Báo chí với công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí" lần thứ ba, năm 2021

Nhằm mục đích tuyên truyền, phổ biến, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phản ánh vai trò giám sát của Mặt trận tổ quốc Viêt Nam, nhân dân và báo chí trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng

Quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ công chức làm công tác tiếp công dân

Ngày 11/03/2021, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư số 01/2021/TT-TTCP về việc quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ công chức làm công tác tiếp công dân nhằm quy định các chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ công chức làm công tác tiếp công dân về tinh thần, thái độ, trang phục, tác phong, cách giao tiếp, cách ứng xử trong thực thi nhiệm vụ

Kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Ngày 17/3/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 630/QĐ-UBND kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Quyết định số 2289/QĐ-TTg ban hành Chiến lược quốc gia về cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) đến năm 2030

Ngày 31/12/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2289/QĐ-TTg ban hành Chiến lược quốc gia về cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) đến năm 2030. Đây là chiến lược nhằm thực hiện các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị.

Quy định mức xử phạt đối với hành vi xử lý nước thải chăn nuôi không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật

Ngày 01/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 14/2021/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 20/4/2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi. Theo đó, mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm các quy định về xử lý chất thải chăn nuôi trong các trang trại với đối tượng là cá nhân như sau:

Subscribe to Phố biến, Giáo dục Pháp Luật