Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Kết luận của Bộ Chính trị nhằm tiếp tục thực hiện sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty nông, lâm nghiệp

Ngày 29/7/2020, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 82-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp. 

Theo đó, Kết luận của Bộ Chính trị đánh giá tình hình sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW, công tác sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp đạt được một số kết quả tích cực. Số lượng công ty nông, lâm nghiệp đã sắp xếp chuyển sang hoạt động theo mô hình mới đạt 62,5%. Bên cạnh đó, việc thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW vẫn còn hạn chế, yếu kém, nguyên nhân có cả khách quan và chủ quan, song do nguyên nhân chủ quan là chủ yếu, trong đó có công tác tuyên truyền, vận động nhân dân có nơi, có lúc còn chưa tốt.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 30-NQ/TW, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền bám sát các quan điểm, mục tiêu phương hướng, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Nghị quyết; đồng thời tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm là: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đẩy mạnh việc sắp xếp, đổi mới và phát triển hiệu quả công ty nông, lâm nghiệp; tiếp tục hoàn thiện cơ chế  chính sách về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động công ty nông, lâm nghiệp; tăng cường công tác quản lý đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất tại các công ty; nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. 

Với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, ban, ngành, đoàn thể,.. Bộ Chính trị giao nhiệm vụ cụ thể như sau: Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt nghiêm túc Nghị quyết số 30-NQ/TW và Kết luận số 82-KL/TW;  Đảng đoàn Quốc hội lãnh đạo việc rà soát sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản pháp luật có liên quan, tạo cơ sở pháp lý thống nhất, đồng bộ cho việc thực hiện và giám sát thực hiện Nghị quyết trên phạm vi cả nước; Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo sửa đổi, bổ sung các luật, văn bản dưới luật, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện, bảo đảm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết và Kết luận số 82-KL/TW; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia và giám sát việc thực hiện Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị và tình hình sắp xếp, đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp; Ban Kinh tế Trung ương chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết và Kết luận số 82-KL/TW của Bộ chính trị, định kỳ báo cáo Bộ Chính trị và Ban Bí thư.

(Chi tiết tại Kết luận số 82-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp kèm theo). 

Phạm Thị Thanh

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm Size
82-KL-TW ngay 29-7-2020 của Bo Chinh Trị.pdf 175.03 KB