Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 
-A A +A

Nghiệm thu Đề tài: “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền Việt Nam giả trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong tình hình mới”

Ngày 07/01/2020, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng khoa học và công nghệ do Thạc sĩ Nguyễn Thị Hà, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì đã tiến hành họp đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài "Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền Việt Nam giả trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong tình hình mới", Tiến sĩ Lê Thái Sơn, Phó Trưởng Khoa An ninh điều tra, Học viên An ninh nhân dân là đơn vị chủ trì thực hiện.

Họp Hội đồng nghiệm thu Đề tài

Trong quá trình triển khai thực hiện, đề tài đã đánh giá được tình hình hoạt động của tội phạm tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền Việt Nam giả xảy ra ở địa bàn tỉnh Lạng Sơn và hoạt động phòng chống loại tội phạm này của các đơn vị chức năng và lực lượng Công an tỉnh Lạng Sơn, trong đó chỉ rõ những kết quả đã đạt được, những hạn chế trong công tác phòng chống tội phạm tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền Việt Nam giả trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Đề tài đã đưa ra những dự báo tình hình có liên quan đến phòng, chống loại tội phạm này trong thời gian tới, từ đó đề xuất các giải pháp có tính khả thi cao nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Hội đồng KH&CN đã đánh giá đề tài thực hiện tốt mục tiêu đề ra, các nội dung được thực hiện đầy đủ theo Thuyết minh đã phê duyệt thông qua cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu hợp lý, logic từ lý luận đến thực trạng, nguyên nhân của các vấn đề nghiên cứu để từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao công phòng, chống tội phạm tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Với kết quả như vậy đề tài đã được Hội đồng khoa học và công nghệ nghiệm thu và xếp loại Xuất sắc.

Lộc Mỹ Ngân