Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 
-A A +A

Kiểm tra tiến độ đề tài: Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh, xử lý giảm hạt nâng cao năng suất và chất lượng Quýt Bắc Sơn, tại huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Ngày 05/12/2019, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Đoàn kiểm tra tại hiện trường thực hiện đề tài: Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh, xử lý giảm hạt nâng cao năng suất và chất lượng Quýt Bắc Sơn, tại huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, do TS Nguyễn Quốc Hiếu, Viện Nghiên cứu Rau quả Trung ương thực hiện. Đề tài được thực hiện trong 3 năm (từ 2018-2020).

Năm 2019 đề tài đã tiếp tục tiến hành các nội dung nghiên cứu tại 04 hộ gia đình ở xã Bắc Sơn và xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn, cụ thể: (1) Nghiên cứu xử lý giảm hạt quýt nâng cao chất lượng sản phẩm quýt vàng Bắc Sơn, với 02 thí nghiệm: Nghiên cứu ảnh hưởng của gibberellin (GA3) đến xử lý giảm số lượng hạt/quả quýt Bắc Sơn; Nghiên cứu ảnh hưởng của Sun phát đồng (CuSO4.5H2O) đến xử lý giảm số lượng hạt/quả quýt Bắc Sơn và các thí nghiệm với các nồng độ khác nhau.(2) Nghiên cứu hoàn thiện quy trình kỹ thuật thâm canh tăng năng suất, chất lượng quýt vàng Bắc Sơn với 04 thí nghiệm: Xác định công thức bón phân thích hợp cho giống quýt Bắc Sơn trong điều kiện sinh thái tại vùng trồng tập trung; Sử dụng một số phân vi lượng, chất điều tiết sinh trưởng làm tăng khả năng ra hoa, đậu quả của giống quýt Bắc Sơn; Ảnh hưởng của vật liệu giữ ẩm đến năng suất, chất lượng quýt Bắc Sơn; Biện pháp phòng trừ một số đối tượng sâu bệnh gây hại chính trên các giống quýt Bắc Sơn.

Kiểm tra số lượng hạt/quả của quả sau thực hiện thí nghiệm

Kết quả thực hiện nội dung: Nghiên cứu xử lý giảm hạt quýt nâng cao chất lượng sản phẩm quýt vàng Bắc Sơn đã tác động rõ rệt làm giảm số hạt/quả, trung bình tổng số hạt/quả trung bình 19,8 hạt/quả và số hạt chắc là 2,2 hạt/quả và hạt lép là 17,6 hạt/quả  so với công thức đối chứng có tổng số hạt 26,5 hạt/quả, số hạt chắc là 9,9 hạt/quả và số hạt lép là 16,6 hạt/quả. Phun gibberellin, Sun phát đồng không làm ảnh hưởng đến chỉ tiêu sinh hóa của quả. Nội dung Nghiên cứu hoàn thiện quy trình kỹ thuật thâm canh tăng năng suất, chất lượng quýt vàng Bắc Sơn đã làm tăng số quả thu hoạch, khối lượng quả, tăng năng suất thực thu, chất lượng quả được cải thiện, cho năng suất trung bình 30,9kg/cây, chất lượng quả tốt nhất với độ Brix đạt 10,6-10,7%; công thức đối chứng chỉ đạt 28,5 kg/cây. đã hạn chế sâu bệnh hại làm giảm ảnh hưởng của chúng trên vườn cây, tăng khả năng sinh trưởng và năng suất chất lượng quýt.

Kiểm tra các thí nghiệm tại vườn Quýt

Sau khi trao đổi thảo luận về các nội dung đã triển khai của đề tài. Đoàn kiểm tra đã đánh giá đề tài được thực hiện theo đúng các nội dung kế hoạch được phê duyệt, bước đầu đạt được các mục tiêu đề ra. Đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các hộ gia đình để theo dõi, đánh giá hiệu quả của các thí nghiệm và thực hiện các nội dung của đề tài theo quy định.

Đỗ Thu Hạnh