Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 
-A A +A

Giấy chứng nhận đăng ký KQTH NVKHCN: Giải pháp nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh theo hướng tiếp cận năng lực học sinh Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

UBND TỈNH LẠNG SƠN

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

GIẤY CHỨNG NHẬN

ĐĂNG KÝ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Số đăng ký   329 /GCN-KQNV

 
 

 

 

Tên nhiệm vụ: "Giải pháp nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh theo hướng tiếp cận năng lực học sinh Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn"

Cấp nhiệm vụ: Cấp tỉnh.

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Cao đẳng sư phạm Lạng Sơn.

Chủ nhiệm nhiệm vụ:  TS. Phùng Quý Sơn, ThS. Ninh Văn Hưng.

Cơ quan chủ quản của tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn.

Cá nhân tham gia:

1. TS Phùng Quý Sơn                            -    Phó Hiệu trưởng

2. ThS. Ninh Văn Hưng                        -    Hiệu trưởng

3. ThS. Nguyễn Thế Dương                  -    Phó Hiệu trưởng

4. ThS. Hà Thị Thúy Hằng                   -    Phó Hiệu trưởng

5. ThS. Trần Anh Quyền                      -    Thư ký

6. ThS. Hoàng Thu Thủy                      -    Thư ký

7. ThS. Lê Thanh Hương                      -    Thành viên

8. ThS. Nguyễn Thị Phương Loan      -    Thành viên

9. ThS. Lê Minh Thắng                         -    Thành viên

10. ThS. Phạm Thanh Mai                    -    Thành viên

11. ThS. Ngàn Phương Loan                -    Thành viên

12. ThS. Nguyễn Các Tâm                   -    Thành viên

13. CN Nguyễn Thị Kim                       -    Thành viên

Hội đồng đánh giá nghiệm thu chính thức kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được thành lập theo Quyết định số 642/QĐ-UBND ngày 09/4/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn. Họp ngày 17/4/2018 tại Trường Cao đẳng sư phạm Lạng Sơn.

Đã đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ./.

 

 

Lạng Sơn, ngày 28 tháng 5 năm 2018

Hồ sơ lưu tại:
Tên cơ quan đăng ký: Sở KHCN tỉnh Lạng Sơn
Địa chỉ:số  438 Bà Triệu, Đông Kinh, TP Lạng Sơn

 

Số hồ sơ lưu:        /2018/KQNV.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

(Đã ký)

 

 

Trần Hữu Đắc

 

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm Size
329.doc 33.5 KB
329.signed.pdf 326.18 KB
Post type
Hot