- Họ và tên: BếThị Thu Hiền

- Chức vụ: Phó Giám đốc Sở KH&CN

- Số điện thoại: Cơ quan 0205.3826889

- Địa chỉ Email: btthien@langson.gov.vn