Skip to main content
MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022! 

Nghị định số 13/2022/NĐ-CP ngày 21/01/2022 của Chính phủ sửa đổi Nghị định hướng dẫn Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định hướng dẫn Luật Đo lường

Ngày 21/01/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 13/2022/NĐ-CP ngày 21/01/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa...

Thông tư số 02/2022/TT-BKHCN về việc Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 142/2020/NĐ-CP

Ngày 25/2/2022, Bộ Trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BKHCN về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử.

Subscribe to Phổ biến văn bản pháp quy mới