Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Phổ biến, Giáo dục Pháp luật

Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lạng Sơn năm 2018

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), Quyết định số 282/QĐ-HĐPH ngày 13/02/2018 của Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương năm 2018; Quyết định số 03/QĐ-HĐPH ngày 22/01/2018 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Lạng Sơn, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành kế hoạch hoạt động năm 2018

Kế hoạch phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ đến năm 2025, tầm nhìn 2030

Nhằm triển khai đồng bộ, hiệu quả các nội dung quy định về doanh nghiệp khoa học và công nghệ; Khuyến khích doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo có hoạt động nghiên cứu phát triển theo mô hình doanh nghiệp khoa học và công nghệ nhằm hình thành lực lượng doanh nghiệp tiên phong dẫn đầu trong việc ứng dụng khoa học và công nghệ

Thông báo Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức sự nghiệp năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

Một số điểm mới của nghị định số 60/2021/nđ-cp ngày 21/6/2021 của chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

Thời gian qua để đảm bảo hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) đáp ứng nhu cầu trong tình hình mới, Chính phủ đã ban hành các quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập nhằm tăng quyền tự chủ các đơn vị SNCL trong sử dụng tài sản, nguồn lực tài chính, nhân lực trong cung cấp dịch vụ công, tạo điều kiện sử dụng các thế mạnh về tài sản, nguồn lực tài chính, nhân lực để cung cấp dịch vụ công theo cơ chế thị trường và theo từng lĩnh vực cụ thể.

THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh dự phỏng vấn xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ

Thực hiện Quyết định số 79/QĐ-SKHCN ngày 31/5/2021 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021. Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ thông báo triệu tập thí sinh dự phỏng vấn xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2021, như sau:

UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 695/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 10/5/2021

Ngày 10/5/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 695/QĐ-TTg ban hành Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước”

Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

Ngày 15/6/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1179/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ.

Triển khai thực hiện Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021 - 2025

Nhằm cụ thể hóa các nội dung Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Lạng Sơn để triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021-2025, ngày 05/6/2021 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND về việc thực hiện Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021 – 2025.

Tổ chức thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Để triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả đối với tất cả các thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả (“4 tại chỗ”) tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Trung tâm) đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt

Phê duyệt Đề án Đổi mới hình thức tổ chức sản xuất, gắn với chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu trong lĩnh vực nông lâm nghiệp giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

Ngày 25/5/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1029/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Đổi mới hình thức tổ chức sản xuất, gắn với chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu trong lĩnh vực nông lâm nghiệp giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030.

Quy định cơ chế quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 – 2030

Ngày 19/5/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 35/2021/TT-BTC quy định cơ chế quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 – 2030.

Hưởng ứng giải báo chí toàn quốc "Báo chí với công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí" lần thứ ba, năm 2021

Nhằm mục đích tuyên truyền, phổ biến, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phản ánh vai trò giám sát của Mặt trận tổ quốc Viêt Nam, nhân dân và báo chí trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng

Subscribe to Phố biến, Giáo dục Pháp Luật