Skip to main content
Phổ biến, Giáo dục Pháp luật

Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lạng Sơn năm 2018

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), Quyết định số 282/QĐ-HĐPH ngày 13/02/2018 của Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương năm 2018; Quyết định số 03/QĐ-HĐPH ngày 22/01/2018 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Lạng Sơn, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành kế hoạch hoạt động năm 2018

Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch sửa đổi, bổ sung Đề án xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2020

Ngày 29/9/2020, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 666/QĐ-BNV ban hành Kế hoạch sửa đổi, bổ sung Đề án xác định chỉ số cải cách hành năm 2020 và triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với mục đích và yêu cầu:

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tổng biên chế công chức năm 2021

Ngày 03/10/2020, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 1499/QĐ-TTg về việc phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2021.

Kết luận của Bộ Chính trị nhằm tiếp tục thực hiện sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty nông, lâm nghiệp

Ngày 29/7/2020, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 82-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp.

Một số khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19/10/2012 và Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ

Ngày 19/10/2012 Chính phủ ban hành Nghị định số 86/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đo lường và Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ

Kết luận của bộ chính trị về bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030

Xác định an ninh lương thực quốc gia luôn là vấn đề quan trọng, thiết yếu của đất nước cả trước mắt và lâu dài, khi nguồn cung tiếp tục chịu tác động lớn của biến đổi khí hậu, thiên tai, bệnh dịch, ô nhiễm môi trường, an ninh nguồn nước, quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa diến ra mạnh mẽ

Quy định mới về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

Ngày 25/9/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Nghị định này quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý đối với viên chức làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện thành lập theo quy định của pháp luật.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Ngày 14/9/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 107/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí

Ngày 31/8/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1321/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch được lập cho thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

Chế tài xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Ngày 26/8/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 98/2020/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Nghị định này gồm 4 chương với 91 điều.

Tỉnh uỷ Lạng Sơn triển khai thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW, ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Ngày 11/02/2020 Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 55-NQ/TW, về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Để triển khai Nghị quyết, Tỉnh ủy Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch số 143-KH/TU ngày 11/9/2020.

Subscribe to Phố biến, Giáo dục Pháp Luật