Skip to main content
KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO - ĐẨY NHANH QUÁ TRÌNH PHỤC HỒI, PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 
Phổ biến, Giáo dục Pháp luật

Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lạng Sơn năm 2018

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), Quyết định số 282/QĐ-HĐPH ngày 13/02/2018 của Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương năm 2018; Quyết định số 03/QĐ-HĐPH ngày 22/01/2018 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Lạng Sơn, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành kế hoạch hoạt động năm 2018

KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình hành động số 88-CTr/TU của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới

Thực hiện Chương trình hành động số 88-CTr/TU ngày 19/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới

Sở Khoa học và Công nghệ triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình làm việc của UBND tỉnh năm 2023

Với mục đích tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chương trình làm việc của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh năm 2023, triển khai Kế hoạch hoạt động Khoa học và Công nghệ (KH&CN) năm 2023 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm đạt hiệu quả. Ngày 16/01/2023, Sở KH&CN đã ban hành Kế hoạch số 09/KH-SKHCN triển khai thực hiện Chương trình làm việc của UBND tỉnh năm 2023.

Giải phóng tối đa nguồn lực Quỹ Phát triển khoa học công nghệ

Từ năm 2008, tại Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và sau đó là Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013, Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017, đã quy định về Quỹ Phát triển khoa học công nghệ của doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp thúc đẩy nghiên cứu, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo.

UBND tỉnh Lạng Sơn triển khai Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân doanh nghiệp

Ngày 15/12/2022, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Văn bản số 1512/UBND-TTPVHCC triển khai Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nội dung:

Sở Khoa học và Công nghệ hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 9/11

Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa được ban hành. ngày 9/11/1946. Sau Hiến pháp 1946, đất nước ta đã có Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980, Hiến pháp năm 1992 và Hiến pháp năm 2013 những tư tưởng lập hiến, những giá trị dân chủ, quyền con người, quyền công dân, tư tưởng và mô hình tổ chức nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân được ghi nhận trong Hiến pháp năm 1946 luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt tất cả các bản Hiến pháp và toàn bộ hệ thống pháp luật của nước ta.

Tổ chức hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 193/KH-UBND ngày 08/09/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn Tổ chức hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2022 và Công văn số 7570/STP-PBGDPL&TDTHPL ngày 31/10/2022 của Sở Tư pháp về việc truyền thông về lễ hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm

Subscribe to Phố biến, Giáo dục Pháp Luật