Skip to main content
MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022! 

Ngành tiêu chuẩn đo lường chất lượng: Quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội đất nước

Với nỗ lực trong 60 năm qua, những người làm công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng (TCĐLCL) có thể vui mừng và tự hào về sự phát triển của ngành với những đóng góp ý nghĩa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, phát triển kinh tế xã hội, hội nhập kinh tế quốc tế.

Hội nghị tập huấn “Quản lý nhà nước về đo lường và hoạt động đo lường trong doanh nghiệp” năm 2022

Ngày 15/4/2022, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lạng Sơn đã chủ trì phối hợp với Viện Đo lường Việt Nam (thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) tổ chức Hội nghị tập huấn Quản lý nhà nước về đo lường và hoạt động đo lường trong doanh nghiệp năm 2022.

Nâng cao năng lực đo lường để triển khai Đề án 996

Theo ông Trần Quý Giầu - Phó Vụ trưởng Phụ trách Vụ Đo lường, chúng ta đã đạt được công nhận 32 chuẩn đo lường, 31 phép đo hiệu chuẩn được thừa nhận quốc tế. Tại địa phương, đã có 49 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng kế hoạch và đề xuất nhu cầu thực hiện Đề án 996…

Kết nối hệ thống truy xuất nguồn gốc số hóa chuỗi giá trị sản phẩm

Thực tiễn hoạt động sản xuất và thương mại quốc tế trong những năm gần đây cho thấy, vấn đề nâng cao giá trị cho nông sản Việt, trong đó có vai trò của truy xuất nguồn gốc (TXNG) đang trở nên cấp thiết, đặc biệt trong bối cảnh thị trường trong nước và xuất khẩu ngày càng yêu cầu cao hơn về chất lượng, an toàn và sự minh bạch của sản phẩm, hàng hóa.

Đảm bảo kết nối hệ thống truy xuất nguồn gốc quốc gia

Việc hoàn thiện nâng cấp Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa quốc gia bảo đảm kết nối 100% hệ thống TXNG của các bộ, cơ quan liên quan thành công thì hành lang pháp lý sẽ được chuẩn hóa và các thành phần tham gia hoạt động TXNG đều phải thực thi nghiêm trách nhiệm và nghĩa vụ của mình.

Nghị định 111 về nhãn hàng hóa: Đề cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của doanh nghiệp

Việc Chính phủ ban hành Nghị định 111 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 43 sẽ giúp tăng quyền cũng như nâng cao trách nhiệm của mỗi doanh nghiệp. Quy định mới đảm bảo tính minh bạch cũng như sự linh hoạt, đề cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của doanh nghiệp đối với sự trung thực và tính chính xác của hàng hóa.

Ngành tiêu chuẩn đo lường chất lượng: Quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội đất nước

Với nỗ lực trong 60 năm qua, những người làm công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng (TCĐLCL) có thể vui mừng và tự hào về sự phát triển của ngành với những đóng góp ý nghĩa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, phát triển kinh tế xã hội, hội nhập kinh tế quốc tế.

Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật lĩnh vực công thương

Nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả của hoạt động quản lý nhà nước đối với sản phẩm, hàng hóa, năm 2021, Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Công Thương) đã chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật lĩnh vực công thương, hoàn thiện cơ sở pháp lý và công cụ quản lý theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

Hoàn thiện hệ thống TCVN, đưa tiêu chuẩn gần gũi với cuộc sống

Để nâng cao hiệu quả công tác tiêu chuẩn hóa, từng bước hoàn thiện hệ thống Tiêu chuẩn Quốc gia, đồng thời đưa tiêu chuẩn trở nên gần gũi với cuộc sống, ông Nguyễn Văn Khôi – Vụ Trưởng Vụ Tiêu chuẩn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã đưa ra một số đề xuất, kiến nghị.

Nghị định 111 về nhãn hàng hóa: Đề cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của doanh nghiệp

Việc Chính phủ ban hành Nghị định 111 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 43 sẽ giúp tăng quyền cũng như nâng cao trách nhiệm của mỗi doanh nghiệp. Quy định mới đảm bảo tính minh bạch cũng như sự linh hoạt, đề cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của doanh nghiệp đối với sự trung thực và tính chính xác của hàng hóa.

Tiêu chuẩn ISO/IEC TR 24028: Giảm thiểu lỗ hổng, tận dụng tốt trí tuệ nhân tạo

Trí tuệ nhân tạo chắc chắn sẽ tác động to lớn đến cuộc sống của chúng ta trong những thập kỷ tới, tuy nhiên để có thể chắc chắn rằng công nghệ mới này không chỉ sáng tạo, hữu ích mà còn đáng tin cậy, tiêu chuẩn về trí tuệ nhân tạo đã xuất hiện và đem lại giải pháp hiệu quả.

Hướng dẫn cách thức thực hiện Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

Để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân nhập khẩu (người nhập khẩu) thực hiện thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lạng Sơn hướng dẫn thực hiện như sau

Subscribe to Công tác tiêu chuẩn ĐLCL