Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 

Thanh tra chuyên ngành về nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019

Thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019 do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ giao, trong tháng 11/2019, Đoàn thanh tra chuyên ngành của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành thanh tra tại 02 đơn vị thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn gồm

Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa và mã số mã vạch trong kinh doanh thiết bị điện, điện tử

Ngày 01/10/2019, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã ký Quyết định số 133/QĐ-SKHCN về việc Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa và mã số mã vạch trong kinh doanh thiết bị điện, điện tử.

Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa đối với các sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KH&CN

Ngày 09/4/2019, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã ký Quyết định số 38/QĐ-SKHCN về việc Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa đối với các sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

Subscribe to Công tác thanh tra