Skip to main content
MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022! 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài: “Nghiên cứu, bảo tồn, phát huy giá trị một số loại hình di sản văn hóa phi vật thể trong vùng Công viên địa chất Lạng Sơn”

Ngày 09/5/2022, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh được thành lập theo Quyết định số 753/QĐ-UBND ngày 27/4/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn do bà Bế Thị Thu Hiền – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm Chủ tịch Hội đồng đã tổ chức họp tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đối với đề tài: Nghiên cứu, bảo tồn, phát huy giá trị một số loại hình di sản văn hóa phi vật thể trong vùng Công viên địa chất Lạng Sơn. Đơn vị đăng ký chủ trì thực hiện là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn.

Tham dự cuộc họp có các thành viên Hội đồng đến từ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội Di sản Văn hóa tỉnh, UBND huyện Bắc Sơn và UBND huyện Chi Lăng.

Thung lũng Bắc Sơn nằm trong vùng Công viên địa chất Lạng Sơn

(Ảnh: Sưu tầm)

Mục tiêu của đề tài đặt ra là: Đánh giá giá trị một số loại hình di sản văn hóa phi vật thể vùng công viên địa chất Lạng Sơn; Đề xuất các giải pháp góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể trong vùng công viên địa chất Lạng Sơn. Sản phẩm khoa học dự kiến bao gồm: Các báo cáo chuyên đề về giá trị một số loại hình di sản văn hóa phi vật thể vùng công viên địa chất Lạng Sơn; Cơ sở dữ liệu về di sản văn hóa phi vật thể  trong vùng công viên địa chất Lạng Sơn; Bộ tài liệu, giáo trình nâng cao nhận thức cộng đồng về văn hóa phi vật thể  trong vùng công viên địa chất Lạng Sơn; Các báo cáo chuyên đề về giải pháp góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể trong vùng công viên địa chất Lạng Sơn.