Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Thông báo Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì Dự án hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ đối với một số sản phẩm của tỉnh thuộc Đề án triển khai Chiến lược sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030, thực hiện từ năm 2021

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án nhiệm vụ hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ đối với một số sản phẩm của tỉnh thuộc Đề án thuộc Đề án SHTT 527 (có danh mục kèm theo). Nội dung cụ thể như sau:

1. Hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ KH&CN gồm:

a) Hồ sơ pháp lý của tổ chức chủ trì: Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức chủ trì;

b) Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ;

c) Thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

d) Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

đ) Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự;

e) Lý lịch khoa học của chuyên gia trong nước, chuyên gia nước ngoài (đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có thuê chuyên gia);

g) Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (nếu có);

h) Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm, dịch vụ cần thuê để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (thời gian báo giá không quá 30 ngày tính đến thời điểm nộp hồ sơ);

i) Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của tổ chức chủ trì đã nộp các cơ quan quản lý theo quy định (đối với nhiệm vụ có đối ứng kinh phí của tổ chức chủ trì);

 

k) Tài liệu liên quan khác (nếu có).

* Các biểu mẫu hồ sơ tải từ Trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn tại địa chỉ: https://sokhcn.langson.gov.vn/shtt.

2. Túi hồ sơ gồm: 01 bản hồ sơ gốc và 08 bản sao.

3. Thời gian nhận hồ sơ: Đến 17h00 ngày 14/6/2021.

4. Nơi nhận hồ sơ: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn.       Địa chỉ:

638 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Thông tin chi tiết liên hệ với Phòng Quản lý Công nghệ và Quản lý Chuyên ngành - Điện Thoại: 0205 3871 907./.

Post type
Hot