Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Tổ chức hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 14/10/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn Tổ chức hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện, như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý nhà nước về hoạt động KHCN và kiến tạo sự phát triển KH&CN song song với quá trình phát triển của xã hội về bảo vệ quyền con người, quyền công dân và giáo dục ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong toàn xã hội nói chung và Sở KH&CN nói riêng.

- Tăng cường hưởng ứng thiết thực Ngày Pháp luật, đưa việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trở thành hoạt động thường xuyên, phát huy tính tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của công chức, viên chức, người lao động và các tổ chức cá nhân liên quan; nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, thi hành pháp luật trong lĩnh vực hoạt động KH&CN, tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật theo tinh thần Kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 14/10/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn.

2. Yêu cầu

- Công tác tuyên truyền đảm bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm; bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định; huy động, khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của Sở KH&CN; bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và trọng tâm Kế hoạch của Sở KH&CN đề ra trong công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật tại Sở;

- Hình thức đơn giản, dễ tiếp cận, dễ nghiên cứu.

II. NỘI DUNG

1. Chủ đề và khẩu hiệu

a) Chủ đề: Hưởng ứng Ngày Pháp luật 09/11/2020, tỉnh Lạng Sơn nỗ lực nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và thi hành pháp luật, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp đẩy lùi đại dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội, thiết thực chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

b) Khẩu hiệu: "Sống và làm việc theo Hiến Pháp và pháp luật"; "Chủ động tìm hiểu, nâng cao ý thức tuân thủ, thực thi pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức”; “Thượng tôn pháp luật góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả”.

 2. Nội dung phổ biến

- Bộ Luật Lao động ngày 20 tháng 11 năm 2019;

- Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;

- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp ngày 10 tháng 6 năm 2020;

- Nghị định số 58/2020/NĐ-CP ngày 17/5/2020 của Chính phủ quy định mức đióng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

- Nghị định số 61/2020/NĐ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiều thất nghiệp;

- Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức;

- Thông tư số  01/2020/TT-BKHCN ngày 20/01/2020 của Bộ trưởng Bộ KH&CN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ KH&CN và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ;

- Thông tư số  04/2020/TT-BKHCN ngày 28/9/2020 của Bộ trưởng Bộ KH&CN Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2011/TT-BKHCN ngày 15/11/2011 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định về việc xác định tiêu chí dự án ứng dụng công nghệ cao, dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao và thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao.

3. Hình thức

- Truyên truyền trên trang website, mạng nội bộ, bảng điện tử của Sở, các đơn vị trực thuộc Sở về chủ đề và khẩu hiệu nêu trên (các đơn vị trực thuộc không có bảng điện tử thì tuyên truyền khẩu hiệu Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2020 bằng băng rôn tại đơn vị theo một trong 3 nội dung: ""Sống và làm việc theo Hiến Pháp và pháp luật"; "Chủ động tìm hiểu, nâng cao ý thức tuân thủ, thực thi pháp luật là trách nhiệm của mỗi công chức, viên chức”; “Thượng tôn pháp luật góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả”.

- Tổ chức hội nghị hoặc lồng ghép với các cuộc họp, kỳ sinh hoạt chi bộ, các buổi họp của các phòng, đơn vị…nhằm tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể các công chức, viên chức và người lao động của đơn vị về các văn bản quy phạm pháp luật, chủ đề, khẩu hiệu của “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2020.

4. Thời gian: Bắt đầu từ ngày 01/11/2020 đến hết 09/11/2020.

5. Thành phần: Toàn thể công chức, viên chức và người lao động của đơn vị.

6 Phương thức thực hiện: Tuyên tuyền trên mạng nội bộ, trên trang Website http://sokhcn.langson.gov.vn

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, Văn phòng Sở và các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở nghiên cứu, tổ chức hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2020 tại cơ quan, đơn vị mình tuân thủ theo đúng nội dung Kế hoạch;

- Giao Văn phòng Sở, Phòng Quản lý công nghệ và Quản lý chuyên ngành chịu trách nhiệm đưa nội dung tài liệu tuyên truyền lên trang Website và khẩu hiệu trên bảng điện tử của Sở;

- Yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở đôn đốc, nhắc nhở công chức, viên chức thuộc đơn vị thường xuyên tự bố trí thời gian phù hợp nghiên cứu, học tập các văn bản QPPL trong nội dung Kế hoạch này trên trang Website http://sokhcn.langson.gov.vn để nâng cao hiểu biết pháp luật áp dụng vào thực tiễn;

- Đề nghị các đơn vị trực thuộc gửi Báo cáo kết quả tổ chức hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2020 về Sở trước ngày 12/11/2020 để tổng hợp xây dựng báo cáo theo quy định.