Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Submitted by Nguyễn Ngọc Hưng on 25 March 2019
Ngày kết thúc góp ý

Căn cứ quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp Luật năm 2015; Nghị định 34/2016NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Thực hiện Quyết định 414/QĐ-UBND ngày 28/02/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật
của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018
và Công văn số 778/VP-KGVX ngày 05/3/2019 của Văn phòng UBND tỉnh về việc đồng ý với đề xuất xây dựng Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 10/2003/QĐ-UB-KT ngày 19/5/2003 của UBND tỉnh Lạng Sơn.

Để dự thảo Quyết định đảm bảo được các yêu cầu về nội dung, trình tự, thủ tục, phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật cấp trên và tình hình thực tiễn của địa phương, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các quý cơ quan tham gia ý kiến về nội dung Tờ trình, dự thảo Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 10/2003/QĐ-UB-KT ngày 19/5/2003 của UBND tỉnh Lạng Sơn về chính sách hỗ trợ, khuyến khích công tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ các loại giống gốc, giống đầu dòng và sản xuất các loại giống cây ăn quả, cây nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Góp ý gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 30/3/2019 để hoàn chỉnh trình UBND tỉnh ban hành.