Skip to main content
MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022! 

Danh mục văn bản về công tác áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001

Submitted by Tổng biên tập on 24 June 2018

(Cập nhật đến ngày 22/6/2018)

 

TT

Loại

văn bản

Số văn bản

Ngày

ban hành

Cơ quan ban hành

Trích yếu

Hiệu lực

  1. 1

Quyết định

19/2014/QĐ-TTg

05/3/2014

Thủ tướng

Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước

18/5/2014

  1. 2

Thông tư

26/2014/TT-BKHCN

10/10/2014

Bộ KH&CN

Quy định chi tiết thi hành quyết định số 19/2014/QĐ-TTG ngày 05/3/2014 của Thủ tướng chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước

01/12/2014

  1.  

Thông tư

116/2015/TT-BTC

11/8/2015

Bộ Tài chính

Quy định công tác quản lý tài chính đối với việc tư vấn, xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước

26/10/2015

 

Văn bản của UBND tỉnh Lạng Sơn

  1. 4

Kế hoạch

34/KH-UBND

23/02/2018

UBND tỉnh

Lạng Sơn

Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018 - 2020

23/2/2018

  1. 5

Kế hoạch

71/KH-UBND

05/4/2018

UBND tỉnh Lạng Sơn

Chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 sang áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Lạng Sơn

05/4/2018

  1.  

Quyết định số

604/QĐ-UBND

04/4/2018

UBND tỉnh Lạng Sơn

Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

04/4/2018

 

Văn bản của BCĐ ISO tỉnh Lạng Sơn - Cơ quan thường trực BCĐ ISO tỉnh

 

  1.  

Kế hoạch

24/KH-SKHCN

11/4/2018

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn

Triển khai việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015  vào hoạt động của UBND cấp xã  trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2018

11/4/2018

  1. 6

Công văn

378 /SKHCN-TĐC

15/6/2018

BCĐ ISO tỉnh Lạng Sơn

Về việc đôn đốc và hướng dẫn thực hiện chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2018

15/6/2018

 

Tổng số văn bản cập nhật đến ngày 22/6/2018 là 08 văn bản.

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm Size
VB ISO.rar 5.18 MB
Danh muc VBQPPL ISO.doc 50.5 KB