Skip to main content

Liên hệ

Submitted by Ban biên tập Sở KHCN on 19 January 2018

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Bà Bế Thị Thu Hiền Phó Giám đốc Sở

Địa chỉ: Số 638 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.871.906; Fax: (0205) 3.872.075; Email: sokhcn@langson.gov.vn