Skip to main content
KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO - ĐẨY NHANH QUÁ TRÌNH PHỤC HỒI, PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 

Liên hệ

Submitted by Ban biên tập Sở KHCN on 19 January 2018

CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Ban Lãnh đạo Sở: 

- Giám đốc: Nguyễn Thị Hà              Điện thoại: 02053715569

- Phó Giám đốc: Bế Thị Thu Hiền      Điện thoại: 02053826889

- Phó Giám đốc: Trần Quốc Anh      Điện thoại: 02053819819

2.   Văn phòng 

- Chánh văn phòng: Nguyễn Như Thủy    Điện thoại: 02053868958

3. Phòng Kế hoạch và Quản lý chuyên ngành

- Trưởng phòng: Đỗ Thu Hạnh    Điện thoại: 02053811868

4. Phòng Quản lý khoa học

- Phó Trưởng phòng phụ trách: Hoàng Thị Hiên   Điện thoại: 02053874205

5. Phòng Quản lý công nghệ và đổi mới sáng tạo

- Trưởng phòng: Nông Hà Thơ      Điện thoại: 02053 855919

6. Thanh tra

- Chánh Thanh tra: Hoàng Minh Lũy      Điện thoại: 02053718149   

7. Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng

- Chi cục trưởng: Phạm Thị Thanh       Điện thoại: 02053719199

8. Trung tâm ứng dụng, phát triển khoa học - công nghệ và đo lường chất lượng sản phẩm

Giám đốc: Nguyễn Minh Hà       Điện thoại: 02053719855                          

 

 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Bà Bế Thị Thu Hiền Phó Giám đốc Sở

Địa chỉ: Số 638 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.871.906; Fax: (0205) 3.872.075; Email: sokhcn@langson.gov.vn