Skip to main content
KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO - ĐẨY NHANH QUÁ TRÌNH PHỤC HỒI, PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 

Cơ cấu tổ chức

Submitted by Ban biên tập Sở KHCN on 19 January 2018

CƠ CẤU TỔ CHỨC

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LẠNG SƠN

LÃNH ĐẠO SỞ

1. Giám đốc:  Nguyễn Thị Hà

Số điện thoại: Cơ quan  02053.715.569 -  Di động  0915.706.915

Email: ntha@langson.gov.vn

 

2. Phó Giám đốc: Bế Thị Thu Hiền

Người phát ngôn báo chí

Số điện thoại: Cơ quan 0205. 3826889 - Di động 0968. 660.838

Email: btthien@langson.gov.vn 

 

3. Phó Giám đốc: Trần Quốc Anh

Số điện thoại: Cơ quan 0205. 3814819 - Di động 0913.277.577

Email: tqanh@langson.gov.vn

 

 

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

VĂN PHÒNG SỞ

1. Chánh văn phòng: Nguyễn Như Thuỷ

 Số điện thoại: Cơ quan  02053.868.958 -  Di động  0984.767.741
  Email: nnthuy@langson.gov.vn

 

PHÒNG KẾ HOẠCH VÀ QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH              

1. Trưởng phòng: Đỗ Thu Hạnh

 Số điện thoại: Cơ quan  02053.811.868   -  Di động  0982.489.688
 Email: dthuhanh@langson.gov.vn

2. Phó Trưởng phòng: Nguyễn Ngọc Sơn

Số điện thoại: Cơ quan 02053.718919 - Di động 0822.029.222

Email: nnson@langson.gov.vn

 

 PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC

1. Trưởng phòng: Lưu Bá Mạc 
Số điện thoại: Cơ quan  02053.874.205  -  Di động 
0968.777.619
Email: lbmac@langson.gov.vn

2. Phó Trưởng phòng: Lý Minh Nguyệt 

 Số điện thoại: Cơ quan  02053.718.595 -  Di động  0986.969.915

 Email: lmnguyet@langson.gov.vn

 

 PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

1. Trưởng phòng: Nông Hà Thơ

Số điện thoại: Cơ quan  02053.855.919 -  Di động   0911.136.368
Email: nhtho@langson.gov.vn

2. Phó Trưởng phòng: Nguyễn Minh Huấn

Số điện thoại: Cơ quan 02053.766.866 - Di động  0915.311.828

Email:   mnhuan@langson.gov.vn

 

THANH TRA SỞ

1. Chánh Thanh tra: Hoàng Minh Lũy

Số điện thoại: Cơ quan  02053.718.149 -  0912.115.082

Email: hmluy@langson.gov.vn

 

 

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ

I. CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

 Địa chỉ: 428 đường Hùng Vương, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn

ĐT: 02053.870248 -  Fax: 0205.3898.978

 

LÃNH ĐẠO CHI CỤC

1. Chi cục trưởng: Phạm Thị Thanh

Số điện thoại: Cơ quan  0205.3719.199  -  Di động: 0967.070.333

Email: ptthanh@langson.gov.vn

2. Phó Chi cục trưởng: Nguyễn Thanh Xuân

Số điện thoại: Cơ quan 0205.3871908 - Di động 0915.842.898

Email: ntxuan@langson.gov.vn

 

 II. TRUNG TÂM ỨNG DỤNG, PHÁT TRIỂN KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ VÀ ĐO LƯỜNG, CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

            Địa chỉ: Tổ 5, khối 8, phường Đông Kinh, TP. Lạng Sơn

            Tel/Fax: 02053.878.984

LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

1. Giám đốc: Nguyễn Minh Hà

 Số điện thoại: Cơ quan 02053.719.855 -  Di động  0986.739.388
Email: 
nmha@langson.gov.vn

2. Phó Giám đốc: Nguyễn Mạnh Tường

Số điện thoại: Cơ quan  02053.719.838 -  Di động  0983.636.388
Email: 
nmtuong@langson.gov.vn