Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Thể loại văn bản Trích yếu
29/2013/QH13 18/06/2013 Luật Luật Khoa học và Công nghệ
74/2018/NĐ-CP 15/05/2018 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá
24/KH-SKHCN 11/04/2018 Văn bản Sở KHCN Triển khai việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2018
19/2014/QĐ-TTg 05/03/2018 Quyết định Về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước
3482/QĐ-BKHCN 08/12/2017 Quyết định về việc công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
46/2017/QĐ-TTg 24/11/2017 Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp và Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại
119/2017/NĐ-CP 01/11/2017 Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa
12/2017/TT-BKHCN 28/09/2017 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường
09/2017/TT-BKHCN 28/09/2017 Thông tư Qui định về phép đo trong thương mại bán lẻ
07/2017/TT-BKHCN 16/06/2017 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ KHCN quy định về kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KHCN
06/2017/TT-BKHCN 25/05/2017 Thông tư Quy định định mức kinh tế - Kỹ thuật hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc nước tự động, liên tục
67/2017/NĐ-CP 25/05/2017 Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí
702/QĐ-TĐC 12/05/2017 Thông tư Về việc ban hành Quy trình kiểm định tạm thời các phương tiện đo trong dây chuyền kiểm định phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
43/2017/NĐ-CP 14/04/2017 Nghị định Về nhãn hàng hoá
02/2017/TT-BKHCN 31/03/2017 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 28/2012/TT-BKHCN
183/2016/TT-BTC 08/11/2016 Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy đăng ký công bố hợp chuẩn, hợp quy
3133/QĐ-BKHCN 24/10/2016 Quyết định Phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 105/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường
105/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Nghị định Quy định về điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường
19/2016/NĐ-CP 23/03/2016 Nghị định Về kinh doanh khí
594/QĐ-BKHCN 25/02/2016 Quyết định Phê duyệt mới 9 chuẩn đo lường Quốc Gia và phê duyệt điều chỉnh 02 chuẩn đo lường Quốc Gia
58/2015/TTLT-BCT-BKHCN 31/12/2015 Thông tư Quy định về quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu
15/2015/TT-BKHCN 25/08/2015 Thông tư Quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu
116/2015/TT-BTC 11/08/2015 Thông tư Quy định công tác quản lý tài chính đối với việc tư vấn, xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước
26/2014/TT-BKHCN 10/10/2014 Thông tư Quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nướ
83/2014/NĐ-CP 03/09/2014 Nghị định Về kinh doanh xăng, dầu
21/2014/TT-BKHCN 15/07/2014 Thông tư Quy định về lượng của hàng đóng gói sẵn
1550/QĐ-BKHCN 25/06/2014 Quyết định Đính chính Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường
28/2013/TT-BKHCN 17/12/2013 Thông tư Quy định kiểm tra Nhà nước về đo lường
1968/TĐC-ĐL 21/11/2013 Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Thông tư số 24/2013/TT-BKHCN
24/2013/TT-BKHCN 30/09/2013 Thông tư Quy định hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường
22/2013/TT-BKHCN 26/09/2013 Thông tư Quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường
23/2013/TT-BKHCN 26/09/2013 Thông tư Quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2
1361/2013/QĐ-TTg 08/08/2013 Nghị định Phê duyệt quy hoạch phát triển chuẩn đo lường Quốc gia năm 2020
1361/2013/QĐ-TTg 08/08/2013 Quyết định Phê duyệt quy hoạch phát triển chuẩn đo lường Quốc gia năm 2020
14/2013/TT-BKHCN 12/07/2013 Thông tư Quy định về đo lường đối với chuẩn quốc gia
13/2013/TT-BKHCN 01/06/2013 Thông tư Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2011/TT-BKHCN, Thông tư số 10/2012/TT-BKHCN và Thông tư số 11/2012/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
06/2013/TTLT-BKHCN-BCT-BCA-BGTVT 28/02/2013 Thông tư Quy định về sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy
28/2012/TT-BKHCN 28/02/2013 Thông tư Quy định về công bố hợp chuẩn, hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật
26/2012/TT-BKHCN 12/12/2012 Thông tư Quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá lưu thông trên thị trường
27/2012/TT-BKHCN 12/12/2012 Thông tư Quy định về kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KHCN
86/2012/NĐ-CP 19/10/2012 Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường
16/2012/TT-BKHCN 27/08/2012 Thông tư Quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm trong sản xuất thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
24/2012/NĐ-CP 03/04/2012 Nghị định Về quản lý hoạt động kinh doanh vàng
29/2011/TT-BKHCN 02/04/2012 Thông tư Về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 17/2011/TT-BKHCN ngày 30/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về Giải thưởng Chất lượng quốc gia
04/2011/QH13 25/11/2011 Luật Luật Đo lường
29/2011/TT-BKHCN 15/11/2011 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn
22/2011/TT-BKHCN 22/09/2011 Thông tư Quản lý chất lượng đối với dây và cáp cách điện bằng polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750V
17/2011/TT-BKHCN 30/06/2011 Thông tư Quy định về Giải thưởng chất lượng quốc gia
16/2011/TT-BKHCN 30/06/2011 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định v/v cấp, sử dụng và quản lý MSMV” ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BKHCN ngày 23/8/2006 của Bộ KH&CN
36/2010/QĐ-TTg 15/04/2010 Quyết định Quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa
67/2009/NĐ-CP 03/08/2009 Nghị định Sửa đổi một số điều của Nghị định 127/2007/NĐ-CP và Nghị định 132/2008/NĐ-CP
132/2008/NĐ-CP 31/12/2008 Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá
05/2007/QH12 21/11/2007 Luật Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá
05/2007/QH12 21/11/2007 Luật Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá
21/2007/TT-BKHCN 28/09/2007 Thông tư Hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn
01/2009/TT-BKHCN 28/09/2007 Thông tư Quy định danh mục sản phẩm, hàng hoá có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ khoa học và Công nghệ
127/2007/NĐ-CP 01/08/2007 Nghị định Quy định thi hành chi tiết một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật
15/2006/QĐ-BKHCN 23/08/2006 Quyết định Quy định về việc cấp, sử dụng và quản lý mã số, mã vạch
68/2006/QH11 29/06/2006 Luật Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật
36/2018/QĐ-UBND 19/04/2018 Văn bản UBND tỉnh Quyết định Ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
18/2013/TT-BKHCN 01/08/2013 Thông tư Thông tư Hướng dẫn thi hành một số quy định của điều lệ sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ
13/2012/NĐ-CP 02/03/2012 Nghị định Nghị định ban hành điều lệ sáng kiến
07/2017/QH14 19/06/2017 Luật Luật chuyển giao công nghệ (2018)
38/2018/NĐ-CP 11/03/2018 Nghị định Nghị định Quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo
107/2013/NĐ-CP 20/09/2013 Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.
16/2013/TT-BKHCN 30/07/2013 Thông tư Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia"
23/2012/TT-BKHCN 23/11/2012 Thông tư Hướng dẫn vận chuyển an toàn vật liệu phóng xạ
19/2012/TT-BKHCN 08/11/2012 Thông tư Quy định về kiểm soát và bảo đảm an toàn bức xạ trong chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng
38/2011/TT-BKHCN 30/12/2011 Thông tư Quy định yêu cầu về bảo đảm an ninh vật liệu hạt nhân và cơ sở hạt nhân do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
27/2010/TT-BKHCN 30/12/2010 Thông tư Hướng dẫn về đo lường bức xạ, hạt nhân và xây dựng, quản lý mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường
23/2010/TT-BKHCN 29/12/2010 Thông tư Hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ
24/2010/TT-BKHCN 29/12/2010 Thông tư Ban hành và thực hiện “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn bức xạ - Phân nhóm và phân loại nguồn phóng xạ”
19/2010/TT-BKHCN 28/12/2010 Thông tư Hướng dẫn thanh tra chuyên ngành an toàn bức xạ và hạt nhân
15/2010/TT-BKHCN 14/09/2010 Thông tư Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 05:2010 - An toàn bức xạ - Miễn trừ khai báo, cấp phép
08/2010/TT-BKHCN 22/07/2010 Thông tư Hướng dẫn việc khai báo, cấp phép và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ
70/2010/NĐ-CP 22/06/2010 Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử về Nhà máy điện hạt nhân
07/2010/NĐ-CP 25/01/2010 Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử
18/2008/QH12 03/06/2008 Luật Luật Năng lượng nguyên tử
31/2007/TT – BKHCN 31/12/2007 Thông tư Hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc bức xạ, hạt nhân do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành