Skip to main content
KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO - ĐẨY NHANH QUÁ TRÌNH PHỤC HỒI, PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Thể loại văn bản Trích yếu
766/QD-TTg 23/06/2022 Quyết định Phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử
03/2022/TT-BKHCN 20/04/2022 Thông tư Thông tư số 03/2022/TT-BKHCN ngày 20/4/2022 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định về giám định tư pháp trong hoạt động KH&CN
118/2021/NĐ-CP 23/12/2021 Nghị định Nghị định số 118/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính
04/2021/TT-TTCP 01/10/2021 Thông tư Thông tư 04/2021/TT-TTCP quy định quy trình tiếp công dân
07/2021/TT-TTCP 01/10/2021 Thông tư Thông tư 07/2021/TT-TTCP quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
05/2021/TT-TTCP 01/10/2021 Thông tư Thông tư 05/2021/TT-TTCP quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh
06/2021/TT-TTCP 01/10/2021 Thông tư Thông tư 06/2021/TT-TTCP về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra
03/2021/TT-TTCP 30/09/2021 Thông tư Thông tư số 03/2021/TT-TTCP của TTCP quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại thanh tra chính phủ và vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống th
02/2021/TT-TTC 22/03/2021 Thông tư Thông tư số 02/2021/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
02/2021/TT-TTCP 22/03/2021 Thông tư Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22/3/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
406/QĐ-TTg 22/03/2021 Quyết định Quyết định Phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2021
01/2021/TT-TTCP 11/03/2021 Thông tư Thông tư số 01/2021/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân
01/2021/TT-TTCP 11/03/2021 Thông tư Thông tư số 01/2021/TT-TTCP ngày 11/3/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân
01/2021/TT-TTCP 11/03/2021 Thông tư Thông tư số 01/2021/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân
67/2020/QH14 13/11/2020 Luật Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính số 67/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 13/11/2020
130/2020/NĐ-CP 30/10/2020 Nghị định Nghị định 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
124/2020/NĐ-CP 19/10/2020 Nghị định Nghị định 124/2020/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại
45/2020/NĐ-CP 08/04/2020 Nghị định Nghị định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
85/2021/NĐ-CP 14/11/2019 Nghị định Nghị định quy định thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hành hóa xuất khẩu, nhập khẩu
59/2019/NĐ-CP 01/07/2019 Nghị định Nghị định 59/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống tham nhũng
51/2019/NĐ-CP 13/06/2019 Nghị định Nghị định xử phạt trong lĩnh vực khoa học công nghệ
31/2019/NĐ-CP 10/04/2019 Nghị định Nghị định 31/2019/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật tố cáo
01/2018/TT-VPCP 23/11/2018 Thông tư Hướng dẫn thi hành một số qui định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
36/2018/QH14 20/11/2018 Luật Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2018
03/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP-TTCP 18/10/2018 Thông tư Thông tư liên tịch 03/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP-TTCP quy định về phối hợp giữa Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Cơ quan thanh tra trong việc trao đổi thông tin về tội phạm và giải quyết kiến nghị khởi tố được phát hiện thông qua hoạt động thanh tra
25/2018/QH14 12/06/2018 Luật Luật Tố cáo số 25/2018/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 12/6/2018
61/2018/NĐ-CP 23/04/2018 Nghị định Nghị định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
02/2017/TT-VPCP 31/10/2017 Thông tư Thông tư hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính
92/2017/NĐ-CP 07/08/2017 Nghị định Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
1271/HD-TLĐ 07/08/2017 Hướng dẫn Hướng dẫn 1271/HD-TLĐ năm 2017 về công đoàn với việc tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân theo quy định tại Nghị định 159/2016/NĐ-CP do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
63/2017/TT-BTC 19/06/2017 Thông tư Thông tư 63/2017/TT-BTC quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân
03/2016/TT-TTCP 29/12/2016 Thông tư 7. Thông tư 03/2016/TT-TTCP quy định về trang phục đối với cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân
327/2016/TT-BTC 26/12/2016 Thông tư Thông tư 327/2016/TT-BTC quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước
320/2016/TT-BTC 14/12/2016 Thông tư Thông tư 320/2016/TT-BTC quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
159/2016/NĐ-CP 29/11/2016 Nghị định Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ về quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của ban thanh tra nhân dân
07/2015/TTLT-TTCP-NHNN 25/11/2015 Thông tư Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-TTCP-NHNN ngày 25/11/2015 của Thanh tra Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, Quy định về hướng dẫn việc phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra
73/2015/TTLT-BTC-TTCP 12/05/2015 Thông tư Thông tư liên tịch 73/2015/TTLT-BTC-TTCP Quy định chế độ quản lý, cấp phát trang phục đối với thanh tra viên, cán bộ, công, viên chức làm việc tại các cơ quan thanh tra Nhà nước
33/2015/NĐ-CP 27/03/2015 Nghị định Nghị định 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra
02/2015/TT-TTCP 16/03/2015 Thông tư Thông tư 02/2015/TT-TTCP quy định về trang phục của cán bộ, thanh tra viên, công, viên chức thuộc các cơ quan thanh tra nhà nước
92/2014/NĐ-CP 08/10/2014 Nghị định Nghị định 92/2014/NĐ-CP ngày 08/10/2014 sửa đổi Khoản 1 Điều 16 Nghị định 97/2011/NĐ-CP quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra
64/2014/NĐ-CP 26/06/2014 Nghị định Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân
49/2014/NĐ-CP 20/05/2014 Nghị định Nghị định 49/2014/NĐ-CP về giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước trong việc chấp hành pháp luật và tuân thủ quyết định của chủ sở hữu
01/2014/TT-TTCP 23/04/2014 Thông tư Thông tư 01/2014/TT-TTCP quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra
42/2013/QH13 25/11/2013 Luật Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 25/11/2013
29/2013/QH13 18/06/2013 Luật Luật Khoa học và Công nghệ
15/2012/QH13 20/06/2012 Luật Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 20/6/2012
01/2012/TT-TTCP 09/04/2012 Thông tư Thông tư 01/2012/TT-TTCP quy định mẫu và việc quản lý, sử dụng Thẻ Thanh tra
07/2012/NĐ-CP 09/02/2012 Nghị định 4. Nghị định 07/2012/NĐ-CP quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành
02/2011/QH13 11/11/2011 Luật Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 11/11/2011
97/2011/NĐ-CP 21/10/2011 Nghị định Nghị định 97/2011/NĐ-CP về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra
86/2011/NĐ-CP 22/09/2011 Nghị định Nghị định 86/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thanh tra 2010
43/2011/NĐ-CP 13/06/2011 Nghị định Nghị định Qui định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên thang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
56/2010/QH12 15/11/2010 Luật Luật Thanh tra năm 2010 số 56/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 15/11/2010
04/2009/TTLT-BNV-BTC 24/12/2009 Thông tư Thông tư 04/2009/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ, công chức đã được xếp lương theo các ngạch hoặc chức danh chuyên ngành thanh tra
191/2006/TTLT-TTCP-BNV-BTC 19/01/2006 Thông tư Thông tư 191/2006/TTLT-TTCP-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định 202/2005/QĐ-TTg về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Thanh tra viên
01/2022/TT-BKHCN 16/02/2022 Thông tư Thông tư số 01/2022/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ: Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 07/2018/TT-BKHCN ngày 06 tháng 6 năm 2018 và Thông tư số 08/2019/TT-BKHCN ngày 25 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
13/2022/NĐ-CP 21/01/2022 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 86/2012/NĐ-CP n
13/2022/NĐ-CP 21/01/2022 Nghị định Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá và Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngà
13/2022/NĐ-CP 21/01/2022 Quyết định Nghị định số 13/2022/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm
126/2021/NĐ-CP 30/12/2021 Nghị định Nghị định số 126/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển
111/2021/NĐ-CP 09/12/2021 Nghị định Nghị định số 111/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa
11/2021/TT-BKHCN 18/11/2021 Thông tư Thông tư số 11/2021/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ: Quy định chi tiết xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn
95/2021/NQ-CP 01/11/2021 Nghị định Nghị định số 95/2021/NQ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 về kinh doanh xăng dầu
09/2021/TT-BKHCN 01/11/2021 Thông tư Sửa đổi 1:2021 QCVN 20:2019/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép
04/2021/TT-BKHCN 15/06/2021 Thông tư Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
18/2018/TT-BKHCN 18/12/2018 Thông tư Thông tư số 18/2018/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản
74/2018/NĐ-CP 15/05/2018 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá
24/KH-SKHCN 11/04/2018 Văn bản Sở KHCN Triển khai việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2018
19/2014/QĐ-TTg 05/03/2018 Quyết định Về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước
3482/QĐ-BKHCN 08/12/2017 Quyết định về việc công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
46/2017/QĐ-TTg 24/11/2017 Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp và Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại
119/2017/NĐ-CP 01/11/2017 Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa
09/2017/TT-BKHCN 28/09/2017 Thông tư Qui định về phép đo trong thương mại bán lẻ
12/2017/TT-BKHCN 28/09/2017 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường
07/2017/TT-BKHCN 16/06/2017 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ KHCN quy định về kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KHCN
06/2017/TT-BKHCN 25/05/2017 Thông tư Quy định định mức kinh tế - Kỹ thuật hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc nước tự động, liên tục
67/2017/NĐ-CP 25/05/2017 Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí
702/QĐ-TĐC 12/05/2017 Thông tư Về việc ban hành Quy trình kiểm định tạm thời các phương tiện đo trong dây chuyền kiểm định phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
43/2017/NĐ-CP 14/04/2017 Nghị định Về nhãn hàng hoá
02/2017/TT-BKHCN 31/03/2017 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 28/2012/TT-BKHCN
183/2016/TT-BTC 08/11/2016 Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy đăng ký công bố hợp chuẩn, hợp quy
3133/QĐ-BKHCN 24/10/2016 Quyết định Phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 105/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường
105/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Nghị định Quy định về điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường
19/2016/NĐ-CP 23/03/2016 Nghị định Về kinh doanh khí
594/QĐ-BKHCN 25/02/2016 Quyết định Phê duyệt mới 9 chuẩn đo lường Quốc Gia và phê duyệt điều chỉnh 02 chuẩn đo lường Quốc Gia
58/2015/TTLT-BCT-BKHCN 31/12/2015 Thông tư Quy định về quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu
15/2015/TT-BKHCN 25/08/2015 Thông tư Quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu
116/2015/TT-BTC 11/08/2015 Thông tư Quy định công tác quản lý tài chính đối với việc tư vấn, xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước
26/2014/TT-BKHCN 10/10/2014 Thông tư Quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nướ
83/2014/NĐ-CP 03/09/2014 Nghị định Về kinh doanh xăng, dầu
21/2014/TT-BKHCN 15/07/2014 Thông tư Quy định về lượng của hàng đóng gói sẵn
1550/QĐ-BKHCN 25/06/2014 Quyết định Đính chính Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường
28/2013/TT-BKHCN 17/12/2013 Thông tư Quy định kiểm tra Nhà nước về đo lường
1968/TĐC-ĐL 21/11/2013 Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Thông tư số 24/2013/TT-BKHCN
24/2013/TT-BKHCN 30/09/2013 Thông tư Quy định hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường
22/2013/TT-BKHCN 26/09/2013 Thông tư Quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường
23/2013/TT-BKHCN 26/09/2013 Thông tư Quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2
1361/2013/QĐ-TTg 08/08/2013 Nghị định Phê duyệt quy hoạch phát triển chuẩn đo lường Quốc gia năm 2020
1361/2013/QĐ-TTg 08/08/2013 Quyết định Phê duyệt quy hoạch phát triển chuẩn đo lường Quốc gia năm 2020
14/2013/TT-BKHCN 12/07/2013 Thông tư Quy định về đo lường đối với chuẩn quốc gia