Skip to main content
MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022! 
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Thể loại văn bản Trích yếu
03/2022/TT-BKHCN 20/04/2022 Thông tư Thông tư số 03/2022/TT-BKHCN ngày 20/4/2022 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định về giám định tư pháp trong hoạt động KH&CN
51/2019/NĐ-CP 13/06/2019 Nghị định Nghị định xử phạt trong lĩnh vực khoa học công nghệ
29/2013/QH13 18/06/2013 Luật Luật Khoa học và Công nghệ
01/2022/TT-BKHCN 16/02/2022 Thông tư Thông tư số 01/2022/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ: Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 07/2018/TT-BKHCN ngày 06 tháng 6 năm 2018 và Thông tư số 08/2019/TT-BKHCN ngày 25 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
13/2022/NĐ-CP 21/01/2022 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 86/2012/NĐ-CP n
13/2022/NĐ-CP 21/01/2022 Nghị định Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá và Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngà
13/2022/NĐ-CP 21/01/2022 Quyết định Nghị định số 13/2022/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm
126/2021/NĐ-CP 30/12/2021 Nghị định Nghị định số 126/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển
111/2021/NĐ-CP 09/12/2021 Nghị định Nghị định số 111/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa
11/2021/TT-BKHCN 18/11/2021 Thông tư Thông tư số 11/2021/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ: Quy định chi tiết xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn
09/2021/TT-BKHCN 01/11/2021 Thông tư Sửa đổi 1:2021 QCVN 20:2019/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép
95/2021/NQ-CP 01/11/2021 Nghị định Nghị định số 95/2021/NQ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 về kinh doanh xăng dầu
04/2021/TT-BKHCN 15/06/2021 Thông tư Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
74/2018/NĐ-CP 15/05/2018 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá
24/KH-SKHCN 11/04/2018 Văn bản Sở KHCN Triển khai việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2018
19/2014/QĐ-TTg 05/03/2018 Quyết định Về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước
3482/QĐ-BKHCN 08/12/2017 Quyết định về việc công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
46/2017/QĐ-TTg 24/11/2017 Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp và Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại
119/2017/NĐ-CP 01/11/2017 Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa
12/2017/TT-BKHCN 28/09/2017 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường
09/2017/TT-BKHCN 28/09/2017 Thông tư Qui định về phép đo trong thương mại bán lẻ
07/2017/TT-BKHCN 16/06/2017 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ KHCN quy định về kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KHCN
06/2017/TT-BKHCN 25/05/2017 Thông tư Quy định định mức kinh tế - Kỹ thuật hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc nước tự động, liên tục
67/2017/NĐ-CP 25/05/2017 Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí
702/QĐ-TĐC 12/05/2017 Thông tư Về việc ban hành Quy trình kiểm định tạm thời các phương tiện đo trong dây chuyền kiểm định phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
43/2017/NĐ-CP 14/04/2017 Nghị định Về nhãn hàng hoá
02/2017/TT-BKHCN 31/03/2017 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 28/2012/TT-BKHCN
183/2016/TT-BTC 08/11/2016 Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy đăng ký công bố hợp chuẩn, hợp quy
3133/QĐ-BKHCN 24/10/2016 Quyết định Phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 105/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường
105/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Nghị định Quy định về điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường
19/2016/NĐ-CP 23/03/2016 Nghị định Về kinh doanh khí
594/QĐ-BKHCN 25/02/2016 Quyết định Phê duyệt mới 9 chuẩn đo lường Quốc Gia và phê duyệt điều chỉnh 02 chuẩn đo lường Quốc Gia
58/2015/TTLT-BCT-BKHCN 31/12/2015 Thông tư Quy định về quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu
15/2015/TT-BKHCN 25/08/2015 Thông tư Quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu
116/2015/TT-BTC 11/08/2015 Thông tư Quy định công tác quản lý tài chính đối với việc tư vấn, xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước
26/2014/TT-BKHCN 10/10/2014 Thông tư Quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nướ
83/2014/NĐ-CP 03/09/2014 Nghị định Về kinh doanh xăng, dầu
21/2014/TT-BKHCN 15/07/2014 Thông tư Quy định về lượng của hàng đóng gói sẵn
1550/QĐ-BKHCN 25/06/2014 Quyết định Đính chính Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường
28/2013/TT-BKHCN 17/12/2013 Thông tư Quy định kiểm tra Nhà nước về đo lường
1968/TĐC-ĐL 21/11/2013 Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Thông tư số 24/2013/TT-BKHCN
24/2013/TT-BKHCN 30/09/2013 Thông tư Quy định hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường
23/2013/TT-BKHCN 26/09/2013 Thông tư Quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2
22/2013/TT-BKHCN 26/09/2013 Thông tư Quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường
1361/2013/QĐ-TTg 08/08/2013 Nghị định Phê duyệt quy hoạch phát triển chuẩn đo lường Quốc gia năm 2020
1361/2013/QĐ-TTg 08/08/2013 Quyết định Phê duyệt quy hoạch phát triển chuẩn đo lường Quốc gia năm 2020
14/2013/TT-BKHCN 12/07/2013 Thông tư Quy định về đo lường đối với chuẩn quốc gia
13/2013/TT-BKHCN 01/06/2013 Thông tư Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2011/TT-BKHCN, Thông tư số 10/2012/TT-BKHCN và Thông tư số 11/2012/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
06/2013/TTLT-BKHCN-BCT-BCA-BGTVT 28/02/2013 Thông tư Quy định về sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy
28/2012/TT-BKHCN 28/02/2013 Thông tư Quy định về công bố hợp chuẩn, hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật
26/2012/TT-BKHCN 12/12/2012 Thông tư Quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá lưu thông trên thị trường
27/2012/TT-BKHCN 12/12/2012 Thông tư Quy định về kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KHCN
86/2012/NĐ-CP 19/10/2012 Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường
16/2012/TT-BKHCN 27/08/2012 Thông tư Quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm trong sản xuất thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
24/2012/NĐ-CP 03/04/2012 Nghị định Về quản lý hoạt động kinh doanh vàng
29/2011/TT-BKHCN 02/04/2012 Thông tư Về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 17/2011/TT-BKHCN ngày 30/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về Giải thưởng Chất lượng quốc gia
04/2011/QH13 25/11/2011 Luật Luật Đo lường
29/2011/TT-BKHCN 15/11/2011 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn
22/2011/TT-BKHCN 22/09/2011 Thông tư Quản lý chất lượng đối với dây và cáp cách điện bằng polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750V
17/2011/TT-BKHCN 30/06/2011 Thông tư Quy định về Giải thưởng chất lượng quốc gia
16/2011/TT-BKHCN 30/06/2011 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định v/v cấp, sử dụng và quản lý MSMV” ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BKHCN ngày 23/8/2006 của Bộ KH&CN
36/2010/QĐ-TTg 15/04/2010 Quyết định Quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa
67/2009/NĐ-CP 03/08/2009 Nghị định Sửa đổi một số điều của Nghị định 127/2007/NĐ-CP và Nghị định 132/2008/NĐ-CP
132/2008/NĐ-CP 31/12/2008 Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá
05/2007/QH12 21/11/2007 Luật Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá
05/2007/QH12 21/11/2007 Luật Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá
21/2007/TT-BKHCN 28/09/2007 Thông tư Hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn
01/2009/TT-BKHCN 28/09/2007 Thông tư Quy định danh mục sản phẩm, hàng hoá có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ khoa học và Công nghệ
127/2007/NĐ-CP 01/08/2007 Nghị định Quy định thi hành chi tiết một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật
15/2006/QĐ-BKHCN 23/08/2006 Quyết định Quy định về việc cấp, sử dụng và quản lý mã số, mã vạch
68/2006/QH11 29/06/2006 Luật Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật
15/2018/TT-BKHCN 15/11/2018 Thông tư Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học công nghệ
94/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Nghị định Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê
98/2015/QH13 23/11/2015 Luật Luật Thống kê
14/2014/TT-BKHCN 11/06/2014 Thông tư Thông tư quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ
42/2019/QH14 14/06/2019 Luật Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật sở hữu trí tuệ
263/2016/TT-BTC 14/11/2016 Thông tư Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp
11/2015/TT-BKHCN 26/06/2015 Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 99/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp
99/2013/NĐ-CP 29/08/2013 Nghị định Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp
122/2010/NĐ-CP 31/12/2010 Nghị định Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp
119/2010/NĐ-CP 30/12/2010 Nghị định Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ
13/2010/TT-BKHCN 30/07/2010 Thông tư Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định của thông tư số 17/2009/TT-BKHCN và Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN
36/2009/QH12 19/06/2009 Luật Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ
04/2009/TT-BKHCN 27/03/2009 Thông tư Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN hướng dẫn việc cấp, thu hồi thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện giám định SHCN
01/2008/TT-BKHCN 25/02/2008 Thông tư Thông tư hướng dẫn việc cấp, thu hồi thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp
01/2007/TT-BKHCN 14/02/2007 Thông tư Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp
105/2006/NĐ-CP 22/09/2006 Nghị định Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ
103/2006/NĐ-CP 22/09/2006 Nghị định Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp
50/2005/QH11 29/11/2005 Luật Luật Sở hữu trí tuệ
291/HD-SKHCN 17/04/2020 Văn bản Sở KHCN Hướng dẫn triển khai một số nội dung về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
06/2020/QĐ-UBND 12/03/2020 Văn bản UBND tỉnh Quyết định sửa đổi bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn
14/2019/NQ-HĐND 10/12/2019 Văn bản UBND tỉnh Nghị quyết quy định nội dung và mức chi thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
03/2019/TT-BTC 15/01/2019 Thông tư THông tư quy định nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách để thực hiện hoạt động sáng kiến
36/2018/QĐ-UBND 19/04/2018 Văn bản UBND tỉnh Quyết định ban hành quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
36/2018/QĐ-UBND 19/04/2018 Văn bản UBND tỉnh Quyết định Ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
18/2013/TT-BKHCN 01/08/2013 Thông tư Thông tư Hướng dẫn thi hành một số quy định của điều lệ sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ
18/2013/TT-BKHCN 01/08/2013 Thông tư Thông tư hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ sáng kiến
13/2012/NĐ-CP 02/03/2012 Nghị định Nghị định ban hành điều lệ sáng kiến
13/2012/NĐ-CP 02/03/2012 Nghị định Nghị định ban hành Điều lệ Sáng kiến
09/2020/TT-BKHCN 25/12/2020 Thông tư Thông tư quy định các biểu mẫu phục vụ thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ dự án đầu tư