Skip to main content
MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022! 

Sở Hữu trí tuệ

Submitted by Tổng biên tập on 15 June 2018

STT

Tiêu đề

Số hiệu

Ngày ban hành

Ngày hiệu lực

Lĩnh vực văn bản

Thể loại văn bản

1

Luật sở hữu trí tuệ 2005

50/2005/QH11

29/11/2005

01/7/2006

Sở hữu trí tuệ

Luật

2

Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi bổ sung

36/2009/QH12

19/6/2009

01/01/2010

Sở hữu trí tuệ

Luật

3

Nghị định qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp

103/2006/NĐ-CP

22/9/2006

07/10/2006

Sở hữu trí tuệ

Nghị định

4

Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ

105/2006/NĐ-CP

22/9/2006

07/10/2006

Sở hữu trí tuệ

Nghị định

5

Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Sở hữu công nghiệp (

 97/2010/NĐ-CP 

21/9/2010

09/11/2010

Sở hữu trí tuệ

Nghị định

6

Nghị định số 122/2010/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp (DOC/PDF

122/2010/NĐ-CP

31/12/2010

20/02/2011

Sở hữu trí tuệ

Nghị định

7

Nghị định số 119/2010/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ 

119/2010/NĐ-CP

30/12/2010

20/02/2011

Sở hữu trí tuệ

Nghị định

8

Thông tư 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp

01/2007/TT-BKHCN

14/02/2007

01/3/2007

Sở hữu trí tuệ

Thông tư

9

Thông tư 04/2009/TT-BKHCN ngày 27/03/2009 sửa đổi,bổ sung Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN hướng dẫn việc cấp,thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

04/2009/TT-BKHCN

27/03/2009

12/5/2009

Sở hữu trí tuệ

Thông tư

10

Thông tư 18/2011/TT-BKHCN Ngày 22/7/2011 sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 31/7/2010 và Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 04/2009/TT-BKHCN ngày 27/3/2009

18/2011/TT-BKHCN

22/4/2011

07/6/2011

Sở hữu trí tuệ

Thông tư

11

Thông tư số 04/2012/TT-BKHCN Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008 hướng dẫn việc cấp, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 04/2009/TT-BKHCN ngày 27/3/2009 và Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011

04/2012/TT-BKHCN

13/02/2012

28/3/2012

Sở hữu trí tuệ

Thông tư

12

Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN ngày 30/6/2016 được sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 02 năm 2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30 tháng 7 năm 2010, Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22 tháng 7 năm 2011 và Thông tư số 05/2013/TT-BKHCN ngày 20 tháng 02 năm 2013

16/2016/TT-BKHCN

30/6/2016

15/01/2018

Sở hữu trí tuệ

Thông tư

13

Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020

1062/QĐ-TTg

14/6/2016

14/6/2016

Sở hữu trí tuệ

Quyết định

14

Phê duyệt đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025

844/QĐ-TTg

18/5/2016

18/5/20169

Khác

Quyết định

15

Nghị định về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

80/2007/NĐ-CP

19/5/2007

05/6/2007

Khác

Nghị định

16

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 80/2007/NĐ-CP

06/2008/ TTLT-BKHCN-BTC-BNV

08/6/2008

23/6/2008

Khác

Thông tư

17

Thông tư sửa đổi về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

17/2012/TTLT-BKHCN-BTC-BNV

10/9/2012

01/11/2012

Khác

Thông tư

18

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp

263/2016/TT-BTC

14/11/2016

01/01/2017

Sở hữu trí tuệ

Thông tư

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm Size
5. Van ban LinhVucSHTT.rar 8.84 MB