Skip to main content
MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022! 

DANH MỤC VĂN VẢN QPPL VỀ LĨNH VỰC PHÁP CHẾ

Submitted by Tổng biên tập on 15 June 2018

 

1. Luật Chính quyền địa phương 2015;

2. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015;

 3. Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật 2012;

 4.  Luật Trách nhiệm bồi thường nhà nước 2009;

 5. Nghị định 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế;

6. Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/12/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

7. Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản QPPL.

8. Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường nhà nước.

8. Thông tư 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/12/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

9. Thông tư 14/2014/TTLT-BTP ngày 23/4/2014 Thông tư liên tịch của Bộ trưởng bộ Tư pháp - TANDTC Viện kiểm sát ND tối cao hướng dẫn thực hiện Luật trách nhiệm, hoàn trả của người thi hành công vụ.

10. Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác XDVBQPPL và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

11. Nghị Quyết số 62/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 của HĐND tỉnh Lạng Sơn quy định về phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng VBQPPL trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

12. Quyết định 15/2018/Qđ-UBND 31/01.2018 Quyết định ban hành quy định về đầu mối chủ trì, cơ chế phân công phối hợp, điều kiện bảo đảm cho công tác rà soát hệ thốn ghóa VBQPPL của HĐND, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành

13. Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của UBND tỉnh quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng VBQPPL trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;