Skip to main content
MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022! 

DANH MỤC VBQPPL - Kiểm soát thủ tục hành chính

Submitted by Tổng biên tập on 15 June 2018

1.  Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

2.  Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

3.  Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

4. Thông tư  167/2012/TT-BTC ngày 10/10/2012 của Bộ Tài chính  quy định việc lập dự toán,quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát TTHC.

5. Thông tư  05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 hướng dẫn công bố, niêm yết TTHC và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC;

6. Thông tư 07/2014/TT-BTP ngày 24/02/2014 của Bộ tư pháp hướng dẫn thực hiện việc đánh giác tác động của TTHC và rà soát, đánh giá TTHC;

7. Thông tư  02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát TTHC;

8. Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 20/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộ bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện TTHC;

9. Nghị quyết số 114/2013/NQ-HĐND ngày 31/7/2013 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Về việc quy ñịnh mức chi ñối với các hoạt ñộng kiểm soát thủ tục hành chính trên ñịa bàn tỉnh Lạng Sơn;

10. Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 31/8/2013 của UBND tỉnh về việc quy định mức chi đối với các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên ñịa bàn tỉnh Lạng Sơn.

11. Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

12. Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC;

13. Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC;

14. Chi thị số 30/CT-TTg ngày 30/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng giải quyết TTHC tại các bộ, ngành, địa phương

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm Size
10. Van Ban LinhVucTTHC.rar 7.74 MB
VBQPPL KSTTHC.rar 3.01 MB