Skip to main content
KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO - ĐẨY NHANH QUÁ TRÌNH PHỤC HỒI, PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
959/SKHCN-KH&QLCN 16-10-2023 Phổ biến, triển khai thực hiện Thông tư số 19/2023/TT-BKHCN ngày 20/9/2023 của Bộ trưởng Bộ KH&CN
580/SKHCN-VP 14-07-2023 V/v tuyên truyền văn bản kiểm soát TTHC, đề án 06 và đôn đốc thực hiện khắc phục Chỉ số PAR INDEX, PAPI, SIPAS; tiếp nhận hồ sơ, giải quyết TTHC một cửa, một cửa liên thông và số hóa TTHC
53/KH-SKHCN 23-05-2023 KẾ HOẠCH Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023
05/QĐ-BTC 29-03-2023 Quyết định Ban hành thể lệ Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2023
38/KH-SKHCN 28-03-2023 Kế hoạch triển khai, thực hiện Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 14/3/2023 Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2023-2025
35/KH-SKHCN 15-03-2023 Kế hoạch Thực hiện Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030, năm 2023
30/KH-SKHCN 13-03-2023 Kế hoạch duy trì và cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành DDCI năm 2023
33/KH-SKHCN 13-03-2023 Kế hoạch triển khai, thực hiện Kế hoạch số 18/KH-BCĐ ngày 26/01/2023 Hoạt động của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tỉnh Lạng Sơn năm 2023
29/KH-SKHCN 10-03-2023 Kế hoạch phát triển thị trường khoa học và công nghệ tỉnh Lạng Sơn năm 2023
366/QĐ-UBND 08-03-2023 Quyết định phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2023
26/KH-SKHCN 06-03-2023 Kế hoạch triển khai Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2023
53/KH-UBND 03-03-2023 Kế hoạch Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025
24/KH-SKHCN 28-02-2023 Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023
23/KH-SKHCN 24-02-2023 Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) năm 2023 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN
21/KH-SKHCN 21-02-2023 Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2023
14/SKHCN-QLKH 21-02-2023 Về việc cung cấp thông tin phục vụ xây dựng Đề án phát triển Dược liệu và Đề án phát triển giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng
01/KH-BCĐISO 17-02-2023 Kế hoạch triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2023
20/KH-SKHCN 14-02-2023 Về việc Duy trì áp dụng, cải tiến HệVề việc thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2023
99/SKHCN-QLCN&ĐMST 10-02-2023 Về việc phát động, tuyên truyền Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Lạng Sơn lần thứ 15 (năm 2023)
12/KH-SKHCN 06-02-2023 Về việc Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023
15/KH-SKHCN 06-02-2023 Về việc Triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023
13/KH-SKHCN 06-02-2023 Kế hoạch triển khai thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2023
06/KH-SKHCN 11-01-2023 Kế hoạch thực hiện Đề án triển khai Chiến lược Sở hữu trí tuệ năm 2023
23/-SKHCN-QLCN&ĐMST 09-01-2023 Về việc phát động tuyên truyền Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn lần thứ 7 năm 2023
04/KH-SKHCN 09-01-2023 Kế hoạch chuyển đổi số, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2023
1109/SKHCN-KH&QLCN 29-12-2022 Về việc báo cáo Thống kê ngành Khoa học và Công nghệ năm 2022
1024/SKHCN-KH&QLCN 05-12-2022 Vể việc báo cáo thực trạng an toàn bức xạ năm 2022
201/BC-SKHCN 29-11-2022 Về việc Báo cáo Kết quả tham dự Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 18 năm 2022
199/BC-SKHCN 25-11-2022 Về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng (Chỉ số B1) năm 2022
192/BC-SKHCN 18-11-2022 Về việc Báo cáo Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022
75/KH-SKHCN 17-11-2022 Về việc Tổng kết công tác hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn; trao giải Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2022
189/BC-SKHCN 17-11-2022 Về việc Báo cáo Kết quả thực hiện Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 19/5/2021 của UBND tỉnh năm 2022
188/BC-SKHCN 16-11-2022 Về việc Báo cáo Tổng kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022
184/BC-SKHCN 14-11-2022 Về việc Báo cáo Tổng kết việc thi hành Luật Tố tụng hành chính năm 2015 liên quan đến trách nhiệm của Chủ tịch UBND
182 /BC-SKHCN 11-11-2022 Về việc Báo cáo Kết quả triển khai công tác hội nhập quốc tế năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 về lĩnh vực khoa học và công nghệ
183/BC-SKHCN 11-11-2022 Về việc Báo cáo Tình hình thực hiện Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2030
178/BC-SKHCN 10-11-2022 Về việc Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023
921/SKHCN-QLKH 08-11-2022 Về việc Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri
74/KH-SKHCN 03-11-2022 Về việc Tổ chức hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hộichủ nghĩa Việt Nam” năm 2022
172/BC-SKHCN 31-10-2022 Về việc Báo cáo Tình hình nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023
882/SKHCN-QLKH 28-10-2022 Về việc Chuyển giao ứng dụng sản phẩm nghiên cứu của các nhiệm vụ KH&CN thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT.
830/SKHCN-QLCN&ĐMST 17-10-2022 Về việc tăng cường công tác đảm bảo ATANM, bảo vệ BMNN trên không gian mạng
49/TB-SKHCN 17-10-2022 Về việc Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ
52/GM-SKHCN 14-10-2022 Về việc Tham dự Hội nghị tập huấn triển khai Kế hoạch về phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
821/SKHCN-QLKH 13-10-2022 Về việc tăng cường công tác quản lý, xử lý tài sản hình thành thông qua việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước.
808/SKHCN-QLKH 11-10-2022 Về việc thống nhất danh sách các DN, HTX, các MH thực hiện DA “Triển khai áp dụng thực hành NN tốt (GAP/GAHP) và thực hành sản xuất NN hữu cơ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”
156/BC-SKHCN 11-10-2022 Về việc Bác cáo Kết quả kiểm tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thuộc chức năng nhiệm vụ của Sở Khoa học và Công nghệ
72/KH-SKHCN 07-10-2022 Về việc Tổ chức Hội nghị gặp mặt với các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh năm 2022
792/SKHCN-QLKH 06-10-2022 Về việc đề nghị phối hợp quản lý đề tài, dự án khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.
791/SKHCN-QLKH 06-10-2022 Về việc Chuyển giao ứng dụng sản phẩm nghiên cứu của các nhiệm vụ KH&CN thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.
764/SKHCN-QLKH 27-09-2022 Về việc thống nhất danh sách các DN, HTX tham gia dự án “Hỗ trợ DN, HTX áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”
736/SKHCN-VP 20-09-2022 Về việc gửi kết quả chấm điểm, đánh giá việc thực hiện giải quyết TTHC quý III năm 2022.
14/GCN-KQNV 05-09-2022 Về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
672/SKHCN-QLKH 30-08-2022 Về việc thống nhất danh sách các doanh nghiệp, HTX tham gia dự án “Thúc đẩy áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất, chất lượng cơ bản và đặc thù cho ngành, lĩnh vực đối với một số tổ chức trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”
40/TB-SKHCN 26-08-2022 Về việc Thông báo Thực hiện thí điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối với một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ đang thực hiện tiếp nhận qua bộ phận một cửa tại Trung tâm PVHCC tỉnh Lạng Sơn
39/TB-SKHCN 26-08-2022 Về việc Thông báo Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ đợt 1 năm 2023
39/TB-SKHCN 26-08-2022 Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ đợt 1 năm 2023
126/QĐ-SKHCN 16-08-2022 Về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn
139/BC-SKHCN 12-08-2022 Về việc Báo cáo Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022
609/SKHCN- QLKH 09-08-2022 Về việc chuẩn bị các nội dung hội đàm trao đổi học tập kinh nghiệm kỹ thuật trồng cây Mắc ca, mở rộng thị trường, liên kết tiêu thụ gắn với công nghệ chế biến, phát triển chuỗi giá trị sản phẩm Mắc ca
135/BC-SKHCN 09-08-2022 Về việc Báo cáo Tổng kết thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012
62/KH-SKHCN 05-08-2022 Về việc xây dụng Kế hoạch Hoạt động khoa học và công nghệ năm 2023
13/GCN-KQNV 03-08-2022 Về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
09-CV/ĐUSKHCN 27-07-2022 Về việc Triển khai Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng”
34/TB-SKHCN 26-07-2022 Về việc Thông báo Tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Đề án triển khai Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (lần 2)
571/SKHCN-QLKH 26-07-2022 Về việc đăng ký tham dự lớp bồi dưỡng “Nghiệp vụ quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ tại địa phương”
557/SKHCN-KH&QLCN 20-07-2022 Về việc cung cấp thông tin phục vụ khảo sát Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và Địa phương năm 2022.
551/SKHCN-QLKH 19-07-2022 Về việc đề nghị báo cáo về ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
537/SKHCN-QLKH 14-07-2022 Về việc đề nghị cấp văn bằng cho nhãn hiệu "VIGIA Công ty TNHH MTV Nông nghiệp VIGIA, hình"
530/SKHCN-QLKH 11-07-2022 Về việc đề nghị tạo điều kiện hỗ trợ thực hiện dự án “Triển khai áp dụng thực hành nông nghiệp tốt (GAP/GAHP) và thực hành sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh”
61/KH-SKHCN 05-07-2022 Về việc Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025
121/BC-SKHCN 30-06-2022 Về việc Báo cáo Tình hình thực hiện Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2022
60/KH-SKHCN 30-06-2022 Về việc Thực hiện Nghị quyết số 69-NQ/TU, ngày 15/02/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
120/BC-SKHCN 29-06-2022 Về việc Tổng kết thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật
58/KH-SKHCN 27-06-2022 Về việc Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022
473/SKHCN- QLKH 21-06-2022 Về việc đề xuất nghiên cứu, ứng dụng KH&CN đối với cây trồng lâm nghiệp
466/SKHCN-VP 17-06-2022 Về việc gửi kết quả chấm điểm, đánh giá việc thực hiện giải quyết TTHC quý II năm 2022
109/BC-SKHCN 17-06-2022 Về việc Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục ...
106/BC-SKHCN 15-06-2022 Về việc Báo cáo Kết quả hoạt động của thành viên Ban chỉ đạo phát triển du lịch 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022
103/BC-SKHCN 14-06-2022 Về việc Báo cáo Kết quả công tác hội nhập quốc tế 06 tháng đầu năm 2022 về lĩnh vực khoa học và công nghệ
101/BC-SKHCN 14-06-2022 Về việc Báo cáo Kết quả thực hiện Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 09/01/2022 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ 6 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
452/SKHCN-VP 14-06-2022 Về việc tuyên truyền quy định pháp luật về TTHC và tăng cường nộp hồ sơ TTHC trực tuyến trên môi trường điện tử
99/BC-SKHCN 14-06-2022 Về việc Báo cáo Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
57/KH-SKHCN 13-06-2022 Về việc Tuyên truyền công tác cải cách hành chính của Sở KH&CN
56/KH-SKHCN 07-06-2022 Về việc Tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ
86/BC-SKHCN 30-05-2022 Về việc Báo cáo Kết quả tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2022
84/BC-SKHCN 27-05-2022 Về việc Báo cáo Kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2022
82/BC-SKHCN 25-05-2022 Về việc Báo cáo Tình hình nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ 6 tháng đầu năm và kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2022
12/GCN-KQNV 24-05-2022 Về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
11/GCN-KQNV 24-05-2022 Về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
52/KH-SKHCN 20-05-2022 Về việc Tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 2282/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình ...
04/QĐ-BTC 20-05-2022 Về việc Ban hành Thể lệ Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2022
366/SKHCN-VP 20-05-2022 Về việc đôn đốc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại cơ quan, đơn vị
24/GM-SKHCN 19-05-2022 Về việc Tham dự Hội nghị đào tạo áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Lớp 1)
351/ĐK-SKHCN 17-05-2022 Về việc Đăng ký Giữ vững đơn vị điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia phòng cháy và chữa cháy năm 2022
59/QĐ-SKHCN 17-05-2022 Về việc điều chỉnh nhiệm vụ của phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn
344/SKHCN-VP 16-05-2022 Về việc rà soát, đăng ký nội dung trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND tỉnh.
74/BC-SKHCN 13-05-2022 Về việc Báo cáo Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
335/SKHCN-QLKH 13-05-2022 Về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia bắt đầu thực hiện từ năm 2023 thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030
55/QĐ-SKHCN 10-05-2022 Về việc thành lập Đoàn đại biểu tham dự Lễ tổng kết và trao giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16