Skip to main content
MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022! 

DANH MỤC VĂN BẢN VỀ LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN - ĐO LƯỜNG - CHẤT LƯỢNG

Submitted by Tổng biên tập on 16 June 2018

TT

Loại

văn bản

Số văn bản

Ngày

ban hành

Trích yếu

Hiệu lực

 1. 1

Luật

68/2006/QH11

29/6/2006

Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật

01/01/2007

 1. 2

Luật

05/2007/QH12

21/11/2007

Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá

01/7/2008

 1.  

Luật

04/2011/QH13

25/11/2011

Luật Đo lường

01/7/2012

 1. 3

Nghị định

127/2007/NĐ-CP

01/8/2007

Quy định thi hành chi tiết một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật

03/9/2007

 1. 4

Nghị định

132/2008/NĐ-CP

31/12/2008

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá

01/02/2009

 1. 5

Nghị định

67/2009/NĐ-CP

03/8/2009

Sửa đổi một số điều của Nghị định 127/2007/NĐ-CP và  Nghị định 132/2008/NĐ-CP

22/9/2009

 1.  

Nghị định

86/2012/NĐ-CP

19/10/2012

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường

15/12/2012

 1. 6

Nghị định

24/2012/NĐ-CP

03/4/2012

Về quản lý hoạt động kinh doanh vàng

25/5/2012

 1.  

Nghị định

83/2014/NĐ-CP

03/9/2014

Về kinh doanh xăng, dầu

01/11/2014

 1.  

Nghị định

105/2016/NĐ-CP

01/07/2016

Quy định về điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường

01/07/2016

 1.  

Nghị định

43/2017/NĐ-CP

14/4/2017

Về nhãn hàng hoá

01/6/2017

 1.  

Nghị định

67/2017/NĐ-CP

25/5/2017

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí

10/7/2017

 1.  

Nghị định

119/2017/NĐ-CP

01/11/2017

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

15/12/2017

 1.  

Nghị định

19/2016/NĐ-CP

22/3/2016

Về kinh doanh khí

15/5/2016

 1.  

Nghị định

74/2018/NĐ-CP

15/5/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá

01/7/2018

 1.  

Quyết định

36/2010/QĐ-TTg

15/4/2010

Quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa

07/6/2010

 1.  

Quyết định

1361/2013/QĐ-TTg

08/8/2013

Phê duyệt quy hoạch phát triển chuẩn đo lường Quốc gia năm 2020

08/8/2013

 1.  

Quyết định

19/2014/QĐ-TTg

05/3/2014

Về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước

18/5/2014

 1.  

Quyết định

46/2017/QĐ-TTg

24/11/2017

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp và Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại

10/01/2018

 1. 11

Quyết định

15/2006/QĐ-BKHCN

23/8/2006

Quy định v/v cấp, sử dụng và quản lý MSMV

07/10/2006

 1. 14

Quyết định

1550/QĐ-BKHCN

25/6/2014

Đính chính Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường

25/6/2014

 1.  

Quyết định

3482/QĐ-BKHCN

08/12/2017

về việc công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

08/12/2017

 1. 15

Thông tư

21/2007/TT-BKHCN

28/9/2007

Hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn

04/11/2007

 1. 16

Thông tư

01/2009/TT-BKHCN

20/3/2009

Quy định danh mục sản phẩm, hàng hoá có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ khoa học và Công nghệ

04/5/2009

 1.  

Thông tư

26/2014/TT-BKHCN

10/10/2014

Quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước

01/12/2014

 1. 20

Thông tư

16/2011/TT-BKHCN

30/6/2011

Sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định v/v cấp, sử dụng và quản lý MSMV” ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BKHCN ngày 23/8/2006 của Bộ KH&CN

20/8/2011

 1. 21

Thông tư

17/2011/TT-BKHCN

30/6/2011

Quy định về Giải thưởng chất lượng quốc gia

20/8/2011

 1. 23

Thông tư

22/2011/TT-BKHCN

22/9/2011

Quản lý chất lượng đối với dây và cáp cách điện bằng polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750V

01/02/2012

 1. 24

Thông tư

29/2011/TT-BKHCN

15/11/2011

Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn

01/01/2012

 1. 25

Thông tư

07/2012/TT-BKHCN

02/4/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 17/2011/TT-BKHCN ngày 30/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về Giải thưởng Chất lượng quốc gia

01/6/2012

 1. 28

Thông tư

16/2012/TT-BKHCN

27/8/2012

Quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm trong sản xuất thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

15/10/2012

 1. 29

Thông tư

26/2012/TT-BKHCN

12/12/2012

Quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá lưu thông trên thị trường

27/01/2013

 1. 30

Thông tư

27/2012/TT-BKHCN

12/12/2012

Quy định về kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KHCN

 

27/01/2013

 1. 31

Thông tư

28/2012/TT-BKHCN

12/12/2012

Quy định về công bố hợp chuẩn, hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

27/01/2013

 1. 32

Thông tư  liên tịch

06/2013/TTLT-BKHCN-BCT-BCA-BGTVT

28/02/2013

 

Quy định về sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy

15/5/2013

 1. 33

Thông tư

13/2013/TT-BKHCN

01/6/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2011/TT-BKHCN, Thông tư số 10/2012/TT-BKHCN và Thông tư số 11/2012/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

01/6/2013

 1.  

Thông tư

14/2013/TT-BKHCN

12/07/2013

Quy định về đo lường đối với chuẩn quốc gia

30/8/2013

 1.  

Thông tư

22/2013/TT-BKHCN

26/9/2013

Quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường

01/6/2014

 1.  

Thông tư

23/2013/TT-BKHCN

26/09/2013

Quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2

15/11/2013

 1.  

Thông tư

24/2013/TT-BKHCN

30/9/2013

Quy định hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường

15/11/2013

 1.  

Thông tư

28/2013/TT-BKHCN

17/12/2013

Quy định kiểm tra Nhà nước về đo lường

01/6/2014

 1. 35

Thông tư

21/2014/TT-BKHCN

15/07/2014

Quy định về lượng của hàng đóng gói sẵn

30/8/2014

 1.  

Thông tư

116/2015/TT-BTC

11/8/2015

 Quy định công tác quản lý tài chính đối với việc tư vấn, xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước

26/10/2015

 1. 37

Thông tư

15/2015/TT-BKHCN

25/8/2015

Quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu

01/4/2016

 1. 39

Thông tư liên tịch

58/2015/TTLT-BCT-BKHCN

 

31/12/2015

Quy định về quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu

21/03/2016

 1.  

Thông tư

183/2016/TT-BTC

08/11/2016

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy đăng ký công bố hợp chuẩn, hợp quy

01/01/2017

 1. 41

Thông tư

02/2017/TT-BKHCN

31/3/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 28/2012/TT-BKHCN

15/5/2017

 1.  

Thông tư

06/2017/TT-BKHCN

25/05/2017

Quy định định mức kinh tế - Kỹ thuật hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc nước tự động, liên tục

01/7/2017

 1. 43

Thông tư

07/2017/TT-BKHCN

16/6/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ KHCN quy định về kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KHCN

01/10/2017

 1.  

Thông tư

09/2017/TT-BKHCN

27/6/2017

Qui định về phép đo trong thương mại bán lẻ

15/8/2017

 1.  

Thông tư

12/2017/TT-BKHCN

28/9/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường

01/01/2018

 1.  

Quyết định

594/QĐ-BKHCN

25/3/2016

Phê duyệt mới 9 chuẩn đo lường Quốc Gia và phê duyệt điều chỉnh 02 chuẩn đo lường Quốc Gia

25/3/2016

 1.  

Quyết định

3133/QĐ-BKHCN

24/10/2016

Phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 105/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường

24/10/2016

 1.  

Quyết định

702/QĐ-TĐC

12/5/2017

Về việc ban hành Quy trình kiểm định tạm thời các phương tiện đo trong dây chuyền kiểm định phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

12/5/2017

 1.  

Công văn

1968/TĐC-ĐL

21/11/2013

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Thông tư số 24/2013/TT-BKHCN

21/11/2013

 1.  

Công văn

2177/TĐC-ĐL

16/12/2013

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN

16/12/2013

 1.  

Công văn

1402/TĐC-HCHQ

31/7/2014

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Thông tư số 22/2013/TT-BKHC

31/7/2014

 1.  

Công văn

685/TĐC-ĐL

31/7/2014

Tăng cường quản lý đo lường đối với taximet

31/7/2014

 1.  

Công văn

1694/TĐC-ĐL

09/9/2014

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN

09/9/2014

 1.  

Công văn

156/TĐC-ĐL

31/01/2015

Bổ sung hướng dẫn theo Công văn số 1968/TĐC-ĐL

31/01/2015

 1.  

Công văn

312/TĐC-ĐL

20/01/2016

Về việc hướng dẫn triển khai Nghị định số 105/2016/NĐ-CP

20/01/2016

 1.  

Công văn

562/TĐC-HCQC

08/4/2016

Hướng dẫn thực hiện Thông tư 15/2015/TT-BKHCN về quản lý đo lường, chất lượng kinh doanh trong xăng dầu

08/4/2016

 1.  

Công văn

1011/TĐC-ĐL

09/5/2017

Thay thế công văn 1693/TĐC-ĐL ngày 08/9/2014 về việc hướng dẫn một số nội dung của Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN

09/5/2017

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm Size
4. VanBanLinhVucTDC.rar 76.24 MB