Skip to main content
MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022! 

Kế hoạch, Tài chính

Submitted by Tổng biên tập on 16 June 2018STT


TIÊU ĐỀ


SỐ HIỆU


NGÀY BAN HÀNH


NGÀY HIỆU LỰC


LĨNH VỰC VĂN BẢN


THỂ LOẠI VĂN BẢN


1


 Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ


Số: 95/2017/NĐ-CP


ngày 16 tháng 08 năm 2017


ngày 16 tháng 08 năm 2017


Khoa học, công nghệ


Nghị định


2


Thông tư liên tịch hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước:


Số: 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN


ngày 22 tháng 4 năm 2015


ngày 08 tháng 6 năm 2015.


Khoa học, công nghệ


Thông tư


3


 Quyết định quy định về nội dung và định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.


Số: 05/2016/QĐ-UBND


ngày 22 tháng 01 năm 2016


ngày 22 tháng 01 năm 2016


Khoa học, công nghệ


Quyết đinh UBND tỉnh


4


Thông tư quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị


Số: 40/2017/TT-BTC


ngày 28 tháng 4 năm 2017


ngày 01 tháng 7 năm 2017.


Khoa học, công nghệ


Thông tư


5


Quyết định Phê duyệt “Kế hoạch tổng thể phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học ở Việt Nam đến năm 2020” 


Số: 14/2008/QĐ-TTg


 ngày 22 tháng 01 năm 2008


 ngày 06 tháng 02 năm 2008


Khoa học, công nghệ


Quyết định


6


Thông tư liên tịch quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.


Số: 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC


 ngày 30 tháng 12 năm 2015


ngày 15 tháng 02 năm 2016 


Khoa học, công nghệ


Thông tư


7


Thông tư quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức


Số: 139/2010/TT-BTC


ngày 21/09/2010


ngày 05/11/2010.


Khoa học, công nghệ


Thông tư


8


Thông tư hướng dẫn chế độ tài chính đối với Cục Sở hữu trí tuệ


Số: 158/2010/TT-BTC

ngày 12/10/2010


ngày 27/11/2010


Khoa học, công nghệ


Thông tư


9


Thông tư Quy định quản lý Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025


07/2016/TT-BKHCN

ngày 22/4/2016


ngày 08/6/2016


Khoa học, công nghệ


Thông tư

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm Size
6. Van ban LinhVucKHTC.rar 12.26 MB