Ngày 15/12/2022, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 16/2022/TT-BKHCN ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học (QCVN 01:2022/BKHCN). Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2023, thay thế Thông tư số 22/2015/TT-BKHCN ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành và thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học (QCVN 01:2015/BKHCN) và Thông tư số 04/2017/TT-BKHCN ngày 22 tháng 5 năm 2017 về ban hành sửa đổi 1:2017 QCVN 1:2015/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học.

Điều khoản chuyển tiếp được quy định tại Thông tư số 16/2022/TT-BKHCN nêu rõ: doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân được lựa chọn áp dụng theo sửa đổi 1:2017 QCVN 1:2015/BKHCN và QCVN 01:2015/BKHCN hoặc theo QCVN 01:2022/BKHCN đối với các sản phẩm xăng, nhiên liệu điêzen mức 2, mức 3, mức 4 sản xuất, pha chế, nhập khẩu, phân phối từ ngày 01 tháng 02 năm 2023 đến ngày 15 tháng 6 năm 2023. Đồng thời các sản phẩm xăng, nhiên liệu điêzen mức 2, mức 3, mức 4 sản xuất, pha chế, nhập khẩu, phân phối đã được chứng nhận hợp quy theo QCVN 01:2015/BKHCN và sửa đổi 1:2017 QCVN 1:2015/BKHCN và lưu thông trên thị trường trước ngày 15 tháng 6 năm 2023 được tiếp tục lưu thông trên thị trường đến ngày 15 tháng 6 năm 2024.

Một số điểm mới được quy định tại QCVN 01:2022/BKHCN như sau:

1. Về phạm vi điều chỉnh:

- Quy chuẩn kỹ thuật này quy định mức giới hạn đối với các chỉ tiêu kỹ thuật liên quan đến an toàn: sức khỏe, môi trường và các yêu cầu về quản lý chất lượng đối với các loại xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học, bao gồm:

+ Xăng không chì, xăng E5, xăng E10;

+ Nhiên liệu điêzen, nhiên liệu điêzen B5;

+ Nhiên liệu sinh học gốc: Etanol nhiên liệu không biến tính, etanol nhiên liệu biến tính và nhiên liệu điêzen sinh học gốc B100.

+ Các nhiên liệu trong Quy chuẩn kỹ thuật này có mã HS được quy định trong Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành kèm theo Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08/6/2022.

- Quy chuẩn kỹ thuật này không áp dụng đối với các loại nhiên liệu sử dụng trong ngành hàng không và mục đích quốc phòng.

2. Về các quy định kỹ thuật:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định mới về các chỉ tiêu ở mức 5 đối với các sản phẩm xăng, nhiên liệu điêzen. Đồng thời quy định chỉ tiêu hàm lượng chì không lớn hơn 0,005g/lít từ mức 2 đến mức 5 cho các loại xăng có chỉ số octan (RON) 90/92/95/97. Chỉ tiêu thành phần phân cắt phân đoạn (50% thể tích) không lớn hơn 120oC từ mức 2 đến mức 5 cho các loại xăng RON 90/92/95/97. Quy định chỉ tiêu nước tự do là không được có trong xăng không chì và xăng E5. Quy chuẩn này không quy định chỉ tiêu về ngoại quan cho các sản phẩm xăng. Đối với nhiên liệu điêzen và nhiên liệu điêzen B5 quy định cụ thể về chỉ tiêu điểm chảy (điểm đông đặc) vào mùa hè là 12oC và mùa đông là 3oC. Các sản phẩm xăng theo quy chuẩn có chứa hợp chất oxygenat như là phụ gia thì hàm lượng các hợp chất oxygenat phải tuân thủ quy định trong Bảng 9 của QCVN 01:2022/BKHCN trong các chỉ tiêu đó có quy định về chỉ tiêu không phát hiện Metanol, Aceton và Sec-butyl acetat + n-butyl acetat.

Ngoài ra quy chuẩn cũng cập nhật một số phiên bản mới của phương pháp thử để thử nghiệm các chỉ tiêu được quy định trong quy chuẩn đối với xăng không chì, xăng E5, xăng E10, nhiên liệu điêzen, nhiên liệu điêzen B5, etanol nhiện liệu, điêzen sinh học gốc.

Lưu Thảo Linh