Chiều ngày 10/5/2022, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng khoa học và công nghệ cấp tỉnh được thành lập theo Quyết định số 753/QĐ-UBND ngày 27/4/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn do bà Nguyễn Thị Hà – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ là Chủ tịch Hội đồng đã tổ chức họp tư vấn giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đối với đề tài Nghiên cứu một số giải pháp đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”.

Đơn vị đăng ký thực hiện đề tài là Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn. Mục đích đề tài là nhằm nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng tại địa phương.

Công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng là nhiệm vụ quan trọng, nhằm đưa chủ trương, đường lối của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân; tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của Đảng. Do vậy, việc tìm tòi đổi mới về phương thức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng luôn là yêu cầu cấp thiết đặt ra.