THÔNG BÁO

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ

khoa học và công nghệ thuộc Đề án triển khai Chiến lược sở hữu trí tuệ

đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 
 

 

 

Căn cứ Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND ngày 22/8/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn Ban hành quy định Quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Quyết định số 527/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án triển khai Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Quyết định số 840/QĐ-UBND ngày 16/5/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Đề án triển khai Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, thực hiện từ năm 2022

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ thuộc Đề án triển khai Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030, thực hiện từ năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (như danh mục kèm theo).

1. Hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ KH&CN gồm:

a) Hồ sơ pháp lý của tổ chức chủ trì: Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức chủ trì;

b) Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ;

c) Thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

d) Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

đ) Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự;

e) Lý lịch khoa học của chuyên gia trong nước, chuyên gia nước ngoài (đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có thuê chuyên gia);

g) Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (nếu có);

h) Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm, dịch vụ cần thuê để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (thời gian báo giá không quá 30 ngày tính đến thời điểm nộp hồ sơ);

i) Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của tổ chức chủ trì đã nộp các cơ quan quản lý theo quy định (đối với nhiệm vụ có đối ứng kinh phí của tổ chức chủ trì);

k) Tài liệu liên quan khác (nếu có).

* Các biểu mẫu hồ sơ tại trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn, địa chỉ: http://www.langson.gov.vn/khcn/

2. Túi hồ sơ gồm: 01 bản hồ sơ gốc và 08 bản sao.

3. Thời gian nhận hồ sơ: 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo

4. Nơi nhận hồ sơ: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn.

          Địa chỉ: 638 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Thông tin chi tiết liên hệ với Phòng Quản lý Công nghệ và Đổi mới sáng tạo. Điện thoại: 0205 3871907 - 0985233339