UBND tỉnh thành lập 05 Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Đề án triển khai Chiến lược sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, thực hiện từ năm 2022 (Quyết định số 686/QĐ-UBND, ngày 14/4/2022).

Description: C:\Users\Tinh Tu Computer\Desktop\tải xuống (1).jpg

Ảnh minh họa

Các Hội đồng có trách nhiệm phân tích, đánh giá và kiến nghị về giá trị thực tiễn, giá trị khoa học và công nghệ, tính khả thi, tên đề tài/dự án, định hướng mục tiêu, yêu cầu đối với sản phẩm, tính hợp lý về kinh phí và phương thức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đối với các đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ./.

Nguồn tin: Cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn