Thực hiện Kế hoạch số 118/KH-BCĐ ngày 15/7/2021 của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả KTTT về Kiểm tra tình hình thực hiện phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tại cấp huyện 6 tháng đầu năm 2021, ngày 06/8/2021 Đoàn kiểm tra số 5 của tỉnh do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì đã tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tại huyện Chi Lăng. Tham gia đoàn có đại diện các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công thương; Ngân hàng Nhà nước tỉnh; Liên minh Hợp tác xã tỉnh; huyện Chi Lăng có lãnh đạo huyện; các thành viên Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể huyện Chi Lăng; Đại diện Uỷ ban Mặt trận tổ quốc huyện; Đại diện Ban Tuyên giáo huyện.

 

Đoàn kiểm tra thảo luận tại UBND huyện Chi Lăng

 

Sau khi khảo sát mô hình hoạt động của Hợp tác xã chế biến nông sản Lụa Vi, Hợp tác xã nông nghiệp Hồng Nhung và Hợp tác xã Thỏ Ngọc Thạch; Nghe báo cáo của Ban Chỉ đạo huyện và ý kiến phát biểu của các thành phần dự họp, đồng chí Nguyễn Thị Hà, Trưởng đoàn đã kết luận: Đoàn Kiểm tra ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả KTTT  huyện. Tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã của huyện Chi Lăng trong 6 tháng đầu năm đã đạt được những kết quả tích cực, cụ thể: Công tác chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể được quan tâm thực hiện, Ban Chỉ đạo huyện đã ban hành các văn bản cụ thể hóa nhiệm vụ, mục tiêu của tỉnh, chủ động triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch; Công tác tuyên truyền được quan tâm thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: phương tiện thông tin đại chúng, truyền thanh, truyền hình, lồng ghép trong các cuộc họp sơ kết, tổng kết về tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ; Nhiều hợp tác xã đã chủ động tìm kiếm thị trường, tạo việc làm và tăng thu nhập cho các thành viên; Nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã đã đạt và vượt so với kế hoạch.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tại huyện còn một số hạn chế: Quy mô các hợp tác xã trên địa bàn còn nhỏ; Số lượng mô hình hợp tác xã hoạt động theo chuỗi liên kết còn ít, chưa bền vững, còn hạn chế về xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm; Năng lực quản lý của hợp tác xã còn yếu, còn lúng túng trong việc tìm định hướng kinh doanh, chưa theo kịp sự phát triển của kinh tế thị trường, chưa mạnh dạn trong đầu tư phát triển, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, kinh doanh; Chế độ thông tin báo cáo của các hợp tác xã, tổ hợp tác với cơ quan quản lý theo quy định của Luật Hợp tác xã 2012 chưa kịp thời...

 

Đoàn kiểm tra của tỉnh khảo sát mô hình hoạt động của Hợp tác xã chế biến nông sản Lụa Vi

 

Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần đưa kinh tế tập thể, hợp tác xã của huyện Chi Lăng phát triển nhanh, hiệu quả trong thời gian tới, UBND huyện, Ban Chỉ đạo huyện tiếp thu tối đa ý kiến của các sở, ngành tại cuộc họp, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Thực hiện tốt và đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền; Tiếp tục đổi mới phương pháp, hình thức tuyên truyền tới nhiều tầng lớp nhân dân nhằm phát huy và nâng cao vai trò của kinh tế tập thể, hợp tác xã; Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 08/2019/NĐ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh; Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 08/2019/NĐ-HĐND và các chính sách khác để hợp tác xã, tổ hợp tác hấp thu triệt để các chính sách hỗ trợ của Đảng và nhà nước. Tạo điều kiện để hợp tác xã, tổ hợp tác tham gia các chương trình hỗ trợ nghiên cứu, phát triển công nghệ sản xuất; xác lập quyền và phát triển tài sản sở hữu trí tuệ; Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, mã số vùng trồng; Học tập kinh nghiệm và nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả; Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên và người lao động trong hợp tác xã, nhất là cán bộ quản lý hợp tác xã nhằm nâng cao kỹ năng quản trị, củng cố và mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh.

 Các sở, ngành tham gia Đoàn kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ chủ động, tích cực hỗ trợ UBND huyện Chi Lăng, Ban Chỉ đạo huyện triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể, trọng tâm là hướng dẫn, triển khai các chính sách ưu đãi liên quan đến hoạt động kinh tế tập thể; Chủ động xem xét giải quyết các kiến nghị của Ban Chỉ đạo huyện tại cuộc họp./.

 

                                                                                                 Hoàng Minh Luỹ