Ngày 05/07/2021, tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn, Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án "Duy trì và phát triển chỉ dẫn địa lý “Bảo Lâm” cho sản phẩm quả hồng không hạt của huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn", tiến hành họp. Tổ chức đăng ký chủ trì thực hiện dự án là Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hệ thống Nông nghiệp (NC & PTHTNN) thuộc Viện cây lương thực và cây thực phẩm. Bà Nguyễn Thị Hà, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ là Chủ tịch Hội đồng.