Ngày 02/10/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1928/QĐ-UBND thay thế Danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn.

Description: C:\Users\Tinh Tu Computer\Desktop\Ảnh minh họa\tải xuống (48).jpg

Ảnh minh họa

Theo đó, Danh mục ban hành theo Quyết định này thay thế cho Danh mục đã được phê duyệt tại Quyết định số 1962/QĐ-UBND ngày 15/10/2019.

Danh mục thay thế gồm 267 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 14 sở, ban, ngành. Cụ thể, Sở Kế hoạch và Đầu tư: 75 TTHC, Sở Tư pháp: 50 TTHC, Sở Giáo dục và Đào tạo: 16 TTHC, Sở Nội vụ: 06 TTHC, Sở Công thương: 27 TTHC, Sở Tài nguyên và Môi trường: 09 TTHC, Sở Xây dựng: 01 TTHC, Sở Y tế: 13 TTHC, Sở Giao thông vận tải: 11 TTHC, Sở Khoa học và Công nghệ: 11 TTHC, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội: 05 TTHC, Sở Nông nghiệp và PTNT: 17 TTHC, Sở Tài chính: 12 TTHC, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch: 14 TTHC.

Các sở, ban, ngành tỉnh có trách nhiệm lựa chọn, bố trí công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm đáp ứng tiêu chuẩn, rà soát để thực hiện việc ủy quyền thẩm định, ký phê duyệt TTHC hoặc phân công lãnh đạo trực hoặc áp dụng chữ ký số điện tử để phê duyệt, in ấn, phát hành kết quả TTHC ngay tại Trung tâm; đăng ký thêm con dấu và ban hành quy định về quản lý, sử dụng con dấu; bố trí trang thiết bị chuyên ngành (nếu có) cho công chức, viên chức được cử đến Trung tâm Phục vụ hành chính công. Trung tâm Phục vụ hành chính công có trách nhiệm phối hợp bảo đảm cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết khác để tổ chức triển khai có hiệu quả việc giải quyết thủ tục hành chính “4 tại chỗ”./.

Nguyễn Như Thủy