Ngày 26 tháng 10 năm 2020 Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đã phê duyệt Đề án khung các nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2025 tại Quyết định số 2187/QĐ-UBND. Đây là cơ sở để xây dựng và lựa chọn các nhiệm vụ quỹ gen cho kế hoạch hằng năm nhằm bảo tồn nguồn gen, phát triển bền vững nguồn tài nguyên quý hiếm của Lạng Sơn.​

Description: C:\Users\Tinh Tu Computer\Desktop\Anh mot só hoat dong cua so\tham mo hinh ot.jpg

Ảnh minh họa

Với mục tiêu bảo tồn được các nguồn gen các loài cây, con đặc sản, đặc hữu, quý hiếm, có giá trị kinh tế cao, có nguy cơ tuyệt chủng của tỉnh Lạng Sơn phục vụ cho khai thác, phát triển; nâng cao nhận thức của cộng đồng về nguồn gen và đa dạng sinh học; Nội dung của Đề án bao gồm: (1) Về điều tra thu thập nguồn gen và kiến thức bản địa có liên quan (Điều tra đánh giá hiện trạng, thu thập các nguồn gen bản địa quý hiếm, có giá trị cao, có nguy cơ tuyệt chủng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Điều tra thu thập các kiến thức bản địa liên quan đến nguồn gen và bảo tồn nguồn gen); (2) Nghiên cứu lưu giữ, bảo quản an toàn nguồn gen; (3) Nghiên cứu đánh giá đặc điểm thực vật học, các đặc tính nông sinh học, giá trị và tiềm năng phát triển nguồn gen; (5) Nghiên cứu phục tráng, nhân giống nguồn gen quý hiếm, có giá trị cao phục vụ khai thác phát triển; (6) Nghiên cứu tư liệu hóa các nguồn gen của địa phương. Đề án cũng đưa ra kết quả dự kiến gồm: Báo cáo đánh giá hiện trạng các nguồn gen bản địa quý hiếm, có giá trị cao, có nguy cơ tuyệt chủng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Báo cáo kết quả thu thập bổ sung, lưu giữ, bảo quản an toàn nguồn gen bản địa, quý hiếm, có giá trị dược liệu, giá trị kinh tế cao, có nguy cơ tuyệt chủng và những kiến thức bản địa về bảo tồn, khai thác và phát triển các nguồn gen khoảng 65 nguồn gen; Phương pháp lưu giữ, bảo quản an toàn các nguồn gen trên phù hợp với các điều kiện sinh thái, kinh tế - xã hội của tỉnh Lạng Sơn; Báo cáo đánh giá, xác định được giá trị nguồn gen và định hướng được tiềm năng khai thác, phát triển các nguồn gen trên; Ít nhất 10 nguồn gen quý hiếm, có giá trị cao được phục tráng, nhân giống được phục vụ khai thác phát triển các nguồn gen trên; 15 - 20 quy trình sản xuất giống, quy trình trồng thâm canh các nguồn gen trên phù hợp với địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Bộ cơ sở dữ liệu nguồn gen phục vụ công tác quản lý nhà nước, nghiên cứu khoa học và trao đổi thông tin trong mạng lưới quỹ gen quốc gia; 10 - 15 mô hình bảo tồn, khai thác và phát triển một số nguồn gen có giá trị ứng dụng để phát triển phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh (các nguồn gen có khả năng phát triển).