Thực hiện Quyết định số 316/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020.

Ban chỉ đạo ISO tỉnh đã ban hành Quyết định số 55/QĐ-BCĐISO thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020 (sau đây gọi tắt là Đoàn Kiểm tra). Đến ngày 14/10/2020, Đoàn đã tiến hành kiểm tra đối với 72 đơn vị, thực hiện kiểm tra 02 nội dung chính, gồm: việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL và việc tuân thủ theo các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc việc áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

Kiểm tra việc áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại UBND huyện Lộc Bình

Qua kiểm tra, đa số các đơn vị đã thực hiện tốt việc áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL, người đứng đầu các đơn vị đã quan tâm, chỉ đạo việc thực hiện áp dụng HTQLCL vào hoạt động của đơn vị; Việc triển khai việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL TCVN ISO 9001:2015 và mô hình khung HTQLCL do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành năm 2019 theo đúng quy định; Các tài liệu, quy trình sau khi được phê duyệt được phổ biến, hướng dẫn cho cán bộ, công chức trong phạm vi xây dựng và áp dụng HTQLCL; ban hành chính sách chất lượng và thực hiện niêm yết tại bảng thông báo của đơn vị; xây dựng và ban hành mục tiêu chất lượng, kế hoạch chất lượng năm 2020. Hồ sơ, tài liệu giải quyết công việc của các phòng được sắp xếp, lưu trữ khoa học, dễ dàng tra cứu và sử dụng; các hồ sơ thụ lý, giải quyết qua Trung tâm Phục vụ hành chính công thực hiện khép kín, có phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ, thành phần hồ sơ đầy đủ theo quy trình. Các biểu mẫu, cách thức, phương pháp đánh giá đúng quy định…Việc áp dụng HTQLCL vào giải quyết công việc đã mang lại hiệu quả tích cực cho các cơ quan, đơn vị trong việc kiểm soát toàn bộ quá trình giải quyết công việc, thông qua đó người đứng đầu đơn vị đã có biện pháp kiểm tra giám sát và có hướng chỉ đạo kịp thời khi phát sinh vướng mắc; đội ngũ cán bộ, công chức triển khai công việc và quản lý hồ sơ công việc một cách khoa học, rút ngắn thời gian xử lý các văn bản, giải quyết các thủ tục hành chính nhanh chóng, đúng thời gian. Từng bước cải tiến phương thức làm việc, giảm tác động tiêu cực khi giải quyết các thủ tục hành chính cho các tổ chức, công dân.

Tuy nhiên, qua kiểm tra cho thấy vẫn còn một số cơ quan tồn tại việc áp dụng HTQLCL vào giải quyết công việc còn mang tính hình thức nên hiệu quả đem lại chưa cao; Một số đơn vị cấp xã chưa đảm bảo phạm vi áp dụng HTQLCL bao gồm toàn bộ các hoạt động liên quan đến thực hiện TTHC cho tổ chức, cá nhân. Nguyên nhân, do lãnh đạo đơn vị chưa quan tâm chỉ đạo thực hiện áp dụng HTQLCL vào hoạt động của đơn vị, công chức các bộ phận chuyên môn chưa chủ động, chưa nắm được các TTHC mình phụ trách, nhận thức chưa đầy đủ về HTQLCL dẫn đến việc cập nhật các văn bản chuyên môn chưa thường xuyên, chưa kịp thời.

Trong quá trình kiểm tra Đoàn đã trực tiếp hướng dẫn các đơn vị thực hiện đánh giá nội bộ và họp xem xét của lãnh đạo theo đúng quy định, yêu cầu chú ý đến việc rà soát, khắc phục các điểm không phù hợp của các quy trình xử lý công việc để đảm bảo HTQLCL đang áp dụng phù hợp với yêu cầu của Tiêu chuẩn và thực tế công việc tại đơn vị đồng thời giúp các đơn vị tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc trong thực hiện duy trì, cải tiến HTQLCL theo yêu cầu của tiêu chuẩn và các quy định của pháp luật hiện hành./.

Lưu Thảo Linh