Ngày 14/9/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1124/UBND-THNC về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy năm 2020.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố, cơ quan, doanh nghiệp tiếp tục thực hiện nghiêm Luật PCCC; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC; Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC; Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan trong phạm vi địa bàn, lĩnh vực quản lý. Phát động, tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực, hiệu quả hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC năm 2020 như: Tự tổ chức kiểm tra, khắc phục kịp thời những tồn tại về công tác PCCC; tăng cường tuyên truyền, phổ biến những kiến thức cơ bản về công tác PCCC và CNCH cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; treo băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC tại trụ sở cơ quan, đơn vị; củng cố, kiện toàn đội dân phòng, đội PCCC cơ sở, trang bị phương tiện chữa cháy và CNCH; duy trì điều kiện đảm bảo hoạt động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ PCCC theo phương châm “4 tại chỗ”; tổ chức thực tập phương án chữa cháy tại cơ sở.

Cùng với đó, tuyên truyền về công tác PCCC và CNCH, xây dựng tin bài, phóng sự đăng phát rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, treo băng rôn, panô, khẩu hiệu hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC trên các tuyến phố, trục đường chính. Tăng cường kiểm tra an toàn PCCC tại các cơ sở trọng điểm, có nguy hiểm cháy, nổ cao, tiến hành ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC đối với các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở; tổ chức thực tập phương án chữa cháy, CNCH, đồng thời làm tốt công tác ứng phó với thiên tai, sự cố, giúp Nhân dân khắc phục hậu quả xảy ra trong mùa mưa bão.

Nguyễn Như Thủy